< <
11 / total: 12

Pamontosan

Sayana a mala a tanto a mipezalimbetad o tao opama ka phakimasaanon so manga malaikat sa Naraka sii ko kapesiksaa iran ko manga tao ron, so karangit o sosogkhayaw a apoy, so pakabetha-bethang a kaphapadaw o manga masisiksaon, so di khabaraw a kaperego-rego ago kapenggoraok iran, so kaphanalobaa iran ko manga kaginawa iran ago so kathataropesik iran mamangni a makakasoy siran sa donya.

Da den a angan-angan saya, na mipezalimbetad den aya o tao, khaator iyan den so intiro a kaphaginentao niyan. Apiya pen a aya kamataanan iyan na so kadandan o pagtao na di iran itatapian a giyaya a kabenaran, na di den aya makasendod ko tao ko kaphanagontaman iyan ko kalango-langowan a bager ago kapakagaas iyan a para bo ko Mawri-Alongan. Maylay ka siran den a mananamar ko kaphalagoyi iran ko langon a manga dadabiyatan a ipekhagowad kiran o Allah, ago maylay ka siran den a kazasakoya iran ko kanggagalebek sa manga-pipiya a amal sa taman sa pekhagaga iranon. Maylay ka siran den a tanto a ka-aalekan ko kapamimikirana bo a ba siran makanggolawla sa miyakaito-ito bo a kapakasopak o di na makatharo bo sa isa-taga a marata a basa a khasabapan ko kakhaposang o tao sa Apoy sa Naraka. Maylay ka siran den a mamagapas sa magaan ko Allah a pethatawbat ago phamamangni sa maap Rekaniyan. So miyailay iran a manga betad ago miyangaaneg iran roo na di den mapokas sa manga pamikiran iran, a khasabapan sa tatap a kapelindong iran ko Allah poon sa giyoto a manga lagid iyan a betad.

Aden makowa so babaya o Allah ago aden makalidas ko kasiksaan Iyan na giyanan a tao na iphanagontaman iyan so tenday a kawyag-oyag iyan, so tamok iyan ago so bager iyan para ko lalan o Allah. Aya mala saya na so kaphantang ago kapanagontaman taman ko kapatay, na apiya so den so pinakamaregen na phakalebod. Da den a baon phakabimban ko panagontaman iyan, ago di niyan phagalang-alangan so kakowaa niyan ko ikasosoat o Allah. Langon-taman a okit na phagosaren iyan asar a makanggona sekaniyanon sa Mawri-Alongan. o antonaa man i pesowaen o manga ped a tao, o antonaa i kaphaginentao iran ago apiya antonaa pen i manga kepit iran na da den a labot iyanon. So langon a bager iyan ago so langon a kapakagaas iyan, na iperasa-rasay niyan aya para makowa niyan so singanin iyan a babaya o Allah ago so ikasosoat Iyan. So kitatapien iyan ko manga sogoan ago manga tapaos o Allah, na iphanolon iyan mambo aya ko manga ped a tao, a iphangosiat iyan aya ago iphanapaos iyan ko oman i mithoona iyan makapantag ko kabenaran o kawyag-oyag o manosia. So pinakamala a singanin iyan ago so antap a kawyag-oyag iyan na so kaparolia ko kingginawain niyan ko Allah, a tarotop a ipangongonot iyanon a ginawa niyan Rekaniyan. Khaalong rekaniyan so kalek a inipharas sa Qur’an:

“… Na mataan! a aden a sabaad ko manga wator a pephakambowaton so manga lawas-a-ig, ago a aden a sabaadon a amay ka inopak na pephakagemaw ron so ig, Ago so sabaadon na penggaled sabap ko kalek ko Allah…” (Surat al-Baqara: 2:74)

Opama bo ka benar den a sabap ko da tano kailaya ko Naraka, a miyakaren ko sabaad ko manga tao poon ko kikhaaleken iran ko Allah, ago so kapephananggila iran ko kaphaginentao iran ko gawi-gawii, na kiyatangkaan den man so kiyapayagaon o Allah ko ka-aaden o Naraka sii ko madakel a manga ayat sa Qur’an, a iniphara-paras Iyan phiya-piya ago inipanapaos Iyan ko manga.

Na amay ka mawma so oras, na da den man a tao a di makamasa ko Naraka. So Allah na tanto Niyan aya a pakararayagen..Aya bo a phakalidason na so siranoto a aden a kalek iran ko Allah, na so sabaad na makandodola-dola ron den ko manga leb iran:

“Na da a isa rekano bo a baon di phakasagad: Giyanan i Kokoman a miyapasad a tiyakdir o Kadenan ka. Oriyan iyan na sabeten Ami so miyamananggila, na ibagak Ami roo so manga darowaka, a pekhidola iran a manga leb iran.” (Surah Maryam: 19:71-72)

Ogaid, na da den a baon pen khakowa a gona ko oriyan o kailaya ko Naraka sa masa oto, aya sabap iyan, na da den sa masa oto a baon kapakakasoy pen…

 

Pitharo iran a: "Soti Ka! Da a katao ami, a rowar ko inendao Ka rekami.
Mataan, a Seka bo i Matao, a Maongangen."
(Surat al-Baqara: 2:32)

 

11 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net