< <
9 / total: 12

Baadan 8: Manga Dadabiyatan o Tao a Da a Kalek Iyan Ko Allah

So sipat a kapaginontolan na aya bo a kakhakowaon na na sii ko kikhaaleken ko Allah ago so kapangongonotan ko manga sogoan Iyan. Sii ko tao kabaya iyan a makakowa sa maontol a paparangayan, na kailangan iyan so mabager a babaya ko Allah ago madalem a kalek ko Allah. Sii ko kikhaaleken ko Allah a miyapatot Rekaniyan, na aya bo a kapakamowayan iyan na sii ko tatap a kapipikira ago kanggeda-gedaa sii ko kala o Allah, sii ko kadato Iyan, sii ko kaporo Iyan ago daradat Iyan, sii ko kada taman o katao Niyan ago gaas Iyan, ago sii ko kada ren ago kada sangka o kapaar Iyan ko manga oripen Iyan, ago sii pen ko titho a kaparatiyaa ko manga diyandi Iyan, so manga tapaos Iyan, so Gawii a Kapangokom ago so kala a karomasayanon, ago sii ko piyakalek-lek a tatap a kasiksaan sa Naraka. Giyaya a paratiyaya na khalekaan iyan so mabager a kalek ko Allah. Giyaya a kalek na khaompiyaan iyan pen so gowa-gowai o tao, so paparangayan iyan, so kao-kaog ago katharo iyan, a palaya den maka-aayon ko kambilangatao a ikasosoat o Allah. So tao a ipekhalek iyan so Allah na lalayon den a kaphagipata niyan ko manga tamana o Allah

So peman so manga tao a da a kalek iran ko Allah, na papakayinon so manga paparangayan a melagidon so kabaya ago di kabaya o Allah. Siran a kiyalipatan iran so kaphamagitonga rekiran ko hadapan o Allah na di den kailangan o ba aya katharo iran na benar, o ba siran makaoogopa ko manga ped iran, o ba siran maontol ago baliadaten, aya maana niyan na di den kailangan o ba siran mapiya i dadabiyatan. Aya bo a phagapasen iran na giyaya a manga ginawa iran ko khakoya-koya manimo sa barandiya a khababayaan iran. So kapakanggona kiran o manga ped iran na da den a kipantag iyan.

Da den a zowaen a lagid aya a manga tao a ba di para bo sa manga ginawa iran. Sabap ko di iran khapodi so kaphakagaas o Allah, so kapamimikirana ko kakhapakay a maparoli iran so manga siksa o Allah na da a ikhiogop iyan kiran ko kaphagompiyai ko manga okit-okit iran. Sabap sa da a kalek iran ko Allah o di sii ko siksa Iyan, na da a ba a manga tamana a kikilalaen iran, di iran tatagoon sa manga ginawa iran so manga tapaos o Allah, na pephangarasian iran pen so manga pagtao, ago mitataralo so paparangayan iran a marata. Sabap sa di iran penggeda-gedaen so kabager o Allah ago so kapakagaas o Allah maniksa, na pelepasen iran so manga tamana o Allah sa di siran den pendowa-dowa ko kanggolawlaa iranon.

Giyaya i manga sabap a so siranoto a manga tao a da a kalek iran ko Allah na kalelekaan kiran so apiya antonaa den a kala iyan a kambaradosa ago kabibinasa o kambilangatao iran. Di siran phangongonotan ko kaphaparangayan a inisogo sa Qur’an, na mokit ko karata iran i adat, na pephagalangan iran pen so manga tao ko kapa-agama; di iran khabaraw a ba iran mailay a makamowayan so kaphaparangayan sa Qur’an. Na da den mambo a angan-angan iyan, na so manga pisosonan a kapangarasi iran na zembagen kiran mambo o Allah sa pisosonan a kasiksaan sa Mawri-Alongan. So Allah na pitharo Iyan reketano sa Qur’an pantag ko khasowa a giyaya a manga tao oriyan o kapatay iran:

“Mataan, a siranoto a da pamaratiyaya ago pephangalang ko Lalan ko Allah, na sabenar a miyadadag sa mawatan a kadadag. Mataan a so siranoto a da pamaratiyaya ago minggagalebek sa marata na di siran perilaan o Allah sa apiya antonaa a okit. Inonta so lalan ko Naraka a roo siranon khatatap sa dayon-sa-dayon. Na ago malebod aya ko Allah.” (Surat an-Nisa': 4:167-169)

Sii sa phakatondog saya, na pagiksaminen tano so begkhog a paparangayan ago kabibidaan o manga-rarata i galebek a inaloy sa Qur’an a da a manga kalek iran ko Allah.

So Pelagidan Iran Ago So Saitan: Kada Meleng

Siranoto a manga tao, a apiya sii ko tarotop a katawi iran ko kapakamomowayan o Allah ago so gaas Iyan, na di den pepharangay sa okit a khababayaan o Allah, ago aya mataan na di iran ikhalek so Allah; na aden a pelagidan iran a sipat ago so saitan. So manga tao a lalayon a ma-eetong-etong o saitan na marani-rani a mipelagid iran so saitan sa pamimikiran ago sa rahasiyan. Aya karina o kapepelagidan iran na so betad a mitataralo a kataplis. Aya katharoaon na malebo-lebod a kapekhailai kiran sa mabebegkhog ago mababangkiri a manga pamikiran ago manga olawla a phakabinasa kiran, a tomoon iran a di so katarimaa ko kamamataanan ago so kapepharangay phiya-piya. Aya lebi a ibarat aya na so miyailay a olawla ko kiyasopak o saitan ko Allah. Inaloy aya sa Qur’an a mala a ibarat para ko manga manosia.

Inaden o Allah so manga malaikat ago so manga jin o onaan a kiyaadena Niyan ko Adam (as) - so pagam-paganay a manosia ago nabi. Tatap kiran so kapephodia ago kapetasbik iran ko Allah. Na inaden o Allah so Adam (as) ago piyandoan Iyan so manga malaikat a somodod rekaniyan. So manga malaikat na magaan-gaan a kiyapangongonot iran ko sogoan o Allah sa siyododan iran so Adam (as). Ogaid na so saitan (Iblis), a maaped ko manga malaikat, a isa sekaniyan a jin, na da pangongonotan ko sogoan o Allah ago mimbaloy sekaniyan a somosopak ko kabaya o Allah. Aya sabap iyan, na tatarimaen o saitan a mas makalelebi sekaniyan a di so Adam (as). Piyanothol sa Qur’an a:

“Pitharo (o Allah): ‘Hay Iblis, antonaa i miyakaren reka ko kasododing ka ko inaden Aken a minggolalan ko Dowa Lima Aken? Ba ka mimaratabat o ba ka ped ko manga-poporo i pangkatan?’” (Surah Sad: 38:75)

A inisembagon o saitan a:

"… Saken i lebi a di sekaniyan. Inaden akong Ka a poon ko apoy na inaden Ka sekaniyan a poon ko lipao.’” (Surah Sad: 38:76)

So karayag o di kaphangongonotan o saitan ko sogoan o Allah na kiyasabapan sa kiyamorkai ron o Allah sa kiyakokoma rekaniyan o Allah sa tatap a kasiksaan sa Naraka. Marayag saya a so kapakasosopaka o saitan na sabap ko kabebethengan ago titho a kada meleng a rahasiyan a betad. Kamamasaan den a ginawa niyan so kapakamomowayan o Allah. Aya mataan na minimbitiyarai niyan pen so Allah. Aden a katawi niyan sii ko manga sipat o Allah, sii ko kapakagaas Iyan ago sii ko tatap a kasiksaan sa Naraka.

Aya pelagidan o piyakasisingay a paparangayan o saitan ago so siranoto a tomiyalikod ko kapangenala a maaleken ko Allah na so manga waraan iran. So kapakailay sa marayag a katao ko kapakamomowayan o Allah, na oriyan iyan na zopak pen ko kadato Iyan na titho den a piyakaarim-arim a tego. Sii ko miyatangked a katao o saitan, na aya den a maphamamikir tano rekaniyan na mirarampay sekaniyan ko piporo-poroan a pangkatan o paratiyaya ago kalek ko Allah. Lagid den aya mambo a aya maphanarima tano rekaniyan na so tatap a kenal iyan a di tano khairingan, a pekhasabapan sa da lagid iyan a kababaliadaten ago kapangongonotan ko Allah. Ogaid, na aya miyarayag ko saitan na karata i bontal a kawaraw ago kakapal i bias a tego. So kakakenala ko kapakamomowayan o Allah ago so kaparatiyaa ko da a ren iyan a gaas ago ongangen na oriyan iyan na sosopaken Sekaniyan bo a tibaba na kapakarimpas a di khaosay sa marayag a katao. Sii sa giyaya a ayat sa Qur’an na inaloy ron so betad a giyaya manga tao:

“Tharoang ka: ‘Antawaa i pembegay rekano sa pageper poon sa kawang ago ko lopa? Antawaa i phapaar ko kaneg ago kailay? Ago antawaa i phakagemao ko oyag-oyag poon ko miyatay ago antawaa i phakagemao ko miyatay poon ko oyag-oyag? Ago antawaa i phagator ko manga pekhaolawla?’ Na tharoon iran: ‘So Allah.’ Tharoang ka: ‘ Na ino niyo di khaleken so siksa o Allah?’” (Surah Yunus: 10:31)

Sii ko isa pen a ayat na inaloy so betad o rahas iran ago so kada a kaip iran:

“So lagidan o siranoto a da pamaratiyaya na lagid o tao a phananawagen iyan so (manga binatang), a da a pekhaneg iran arowar ko lalis ago korisek. (Siran na manga) bengel, omao, bota. Na di siran phamanabot.” (Surat al-Baqara: 2:171)

Isa pen a betad a pekhataplis a giyaya a manga tao sa da a kapamamamikiran na so kakhaoyag pharoman. So tao a katawan iyan a inaden sekaniyan poon sa da ago katawan iyan a matatangked so kaphatay niyan, na oriyan iyan na iphagiza iyan bo o antonaa i okit o kapagoyaga rekaniyan pharoman na titho a pakabereg ago pakamemesa. So Qur’an na miyaaloy ron so Gawii a Kapangoyag pharoman ago miyarayag iyan so di kapangimbenar a sembag o manga tao a petaplison:

“Na o phamemesa ka, na aya pakamemesa na so katharo iran: ‘Na ino a amay ka mabaloy kami a bodtha, na ba mataan a khabaloy kami a bago a kaaden?’ Siranoto so da paratiyaya ko Kadenan iran! Siranoto so kharantayan so manga lig ago manga lima iran sa potaw a rantay. Siranoto so manga tao sa Naraka a khatatap siranon sa dayon-sa-dayon (Surat ar-Ra'd: 13:5)

So Maratabat Ago Kathabowakar

“Amay ka pitharoon a: ‘Kaleken ka so Allah’, na miyaagak sekaniyan o maratabat iyan sii ko kandosa. Ago kiyatangkaan rekiyan den so Naraka! Ago titho a marata a darpa a khabolosan!” (Surat al-Baqara: 2:206)

So pinakamarayag a khitoos ko manga tao a da a kalek iran ko Allah na so betad iran a kada meleng a maratabat ago kandebora. Aya sabap aya na so tao na aya kaiilaya niyan sa ginawa niyan na makasisibay ko Allah ago pakhizisipat iyan ko ginawa niyan so manga sipat a so bo so Allah i Kirekon. Tanto aya a piyakakhai-kaid, sabap sa so manga manosia na malobay a manga kaaden ago di phakagaga. Sa apiya antonaa den i kimbetaden iran ko manga ginawa iran sa kaporo ago sa kapasang, na da bo a lalaw niyan ka endokawan siran bo, khaor siran bo, khawaw siran bo, thoratoden siran bo, zakit bo a manga olo iran ago manga ped a panyakit, so manga lawas iran na phamangipes bo ago phamakalobay sa kapekhalokes iran, na aya tangked saya na phatay siran bo ago so manga badan iran na khada langon.

Di khapakay ko manga manosia a ba thegas manabowakar ago mangakowala opama ka katawan iyan a so Allah i miyaden ko langon-taman poon ko da, ago Sekaniyan i tomiyago reketano sa manga sipat ago kapakagaga a makokowa tano, ago khapakay a khabawi Iyan so langon a inipamegay Niyan reketano amay ka khabayaan Iyan, ago so langon a baraniyawa na kena ba tatap i kawyag-oyag ago so bo so kawyag-oyag Iyan i lebi a tatap. Ogaid na so bo so siranoto a manga tao a kiyalipatan iran so manga kalobay ago kaito iran ago so manga lebog a katao iran ka di iran zaboten a giyaya a manga betad, i tomipeng somopak. Giyaya i miyasowa i Qarun, a so olawla niyan na inaloy o Allah sa Qur’an a ibarat ko langon a manosia.

Aya sabap ko kabebethengan o Qarun ago so di niyan kikhaaleken ko Allah na so tamok iyan. Kiyalipatan iyan a langon a tamok na rek o Allah na o kabaya Iyan na khabawi Iyan aya. Ogaid, na sekaniyan ago giyaya a mababaw a panarima iyan, i phipikir a giyaya manga pethamo-tamokan iyan na aya kiyakowaa niyanon na sabap ko kapasang iyan:

“Mataan! a so Qarun na ped ko pagtao o Musa, ogaid na piyangarasian iyan siran. Ago bigan Ami sekaniyan ko pethamo-tamokan, a so bo so manga gonsi iyan na kapenedanon so madakel a manga babager a mama. Gowani ka tharoonon o manga pagtao niyan: ‘Di ka baden kadadaloi. So Allah na di Niyan kabaya so manga tao a dalo. Ago tontotang ka so inged sa Mawri-Alongan ko inibegay reka o Allah, ago di ka phakalipati so kipantag ka sii sa donya. Ago phiya-piya ka sa lagid o kiyaphiya-piyai reka o Allah. Ago di ka phaminasa sa Lopa. Mataan, a so Allah na di Niyan pekhababayaan so pephaminasa.’ Pitharo iyan: ‘Aya bo a kinibegan raken saya na sabap ko katao a sisii raken.’ Ba niyan di katawi a mataan a bininasa o Allah so miyaonaan iyan a manga pagtao a lebi a mangababager a di sekaniyan ago lebi i miyatimo a pethamo- tamokan? Na di pagizaan so manga baradosa pantag ko manga dosa iran.” (Surat al-Qasas: 28:76-78)

Aya bayad ko olawla niyan, na so Qarun na siniksa sekaniyan a sii pen sa donya ka aden sekaniyan mabaloy a ibarat ko siranoto a manga tao a mipezagit iyan sa pamikiran. Opama ka benar a giyoto a katharo iyan a mala sekaniyan i bager ago gaas, na masiken a khalinding iyan a ginawa niyan poon sa giyoto a kasiksaan. Ogaid na aya miyasowa iyan, na da sii ko katao niyan, sii ko tamok iyan, sii ko inged iyan o di na sii ko kaporo a daradat iyan i miyakalinding rekaniyan poon ko siksa rekaniyan o Allah:

“Na piyakilamed Ami ko Lopa sekaniyan ago so walay niyan. Na da a sagorompong a phakatabang rekaniyan, inonta so Allah, ago kena ba sekaniyan ped ko phanabangan. So siranoto a makandidingan-dingan (a makakowa sa lagid) ko darpa iyan ko miyaona gawii na miyakatanod a miyatharo iran: ‘So Allah i phakalaolad ko rizqi o oripen Iyan a kabaya Iyan ago Sekaniyan i phakasimpiton. o da bo so kala a kapiya rekami o Allah, na khalemed kami ron pen. Ah! Mataan a so manga di pharatiyaya na di phakadaag.’” (Surat al-Qasas: 28:81-82)

So piyakalek-lek a kiyapatay o Qarun na mababaloy a marayag a ibarat ko siranoto a da a kalek iran ko Allah, ago mapayag a manga tao a tabowakar. So miyakapiya-piya a khatarosan sa Mawri-Alongan, na isesenggay ko manga tao a magiikhlas ago kena ba manga tabowakar:

“Giyoto a inged sa Mawri-Alongan, Na isenggay Ami ko siranoto a di iran sopaken so benar a thatabowakar ago mangangarasi sa Lopa o di na phaminasa. So thatagompiya a khaoriyanan na rek o manga maginontolan (a manananggila poon ko marata).” (Surat al-Qasas: 28:83)

So Kadenki Ago So Kapakatipo Iran

So kapephangimporoan o siranoto a manga tao a da den a kalek iran ko Allah na pophorongan ago sisiyapen iran den sa taman sa, sabap ko kababaw iran i panarima, na aya den a katao iran na so langon-taman na khakowa iran sa magaan-gaan igira a kiyabayaan iran. Giyaya i kiyabaloy iran a madenki; tanto iran a ikadedenki so kapakadadaya o manga ped a tao. Aya ibarat iyan na so piyanothol sa Qur’an makapantag ko dowa a wata o Adam (as):

“Na batiyaang ka kiran so titho a totholan ko dowa a wata o Adam; gowani ko khorban siran (para ko Allah), na tiyarima so poon ko isa kiran na da tarimaa so poon ko ped iyan. Na pitharo o mori ko mona: ‘Bonoon ko seka den.’ Pitharo o mona: ‘Mataan a aya bo tharimaen o Allah na so poon ko maginontolan (a maaleken ko Allah). o beteren ka raken so barokan ka a bonoon akong ka, na di aken den beteren a barokan aken reka a bonoon ko seka. Mataan a ipekhalek aken so Allah, so Kadenan o manga kaaden. Mataan, a tomoon aken a makowang ka so dosa ko ago so dosang ka, na mabaloy ka a ped ko manga tao sa Apoy. Giyanan i badal ko manga baradosa.’ Na biyodyok sekaniyan o napso niyan ko kabonoa ko pagari niyan, na biyono iyan sekaniyan na ago miyaped ko miyangalologi.” (Surat al-Ma’ida: 5:27-30)

So tao a ipekhalek iyan so Allah na makapanananggila den sa masisiyap iyan pen a ginawa niyan poon ko kapesokhayaw o manga panggedamen a baya-ginawa a napso niyan. Inonta saya, na da den a ped a kalek a makakhakailangan sa mala a kaphagalina ko olawla ko mapiya a paparangayan. So isa ko phagaria a da niyan kaleken so Allah na kiyadaoban o da a rantek iyan a panggedamen a baya-ginawa a napso niyan. Aya kiyaoriyanan iyan, na so kiyadenki iyan ago so kiyararangiti rekaniyan ko da katarimaa ko korban iyan, ago so magegedam iyan a kapakindaoba ko pagari niyan, na kiyasabapan sa kiyapagitai niyan ko pagari niyan a bonoon iyan, ago taros a pinggolawla niyan so pangita iyan. Giyaya a miyaolawla na mababaloy a tapaos ko karata o kathalikodi ko kalek ko Allah, ago so kabokai ko ginawa ko da rantek a baya-ginawa a napso.

So tao a di niyan ikhalek so Allah, na igira a miyagedam iyan a kiyarimpasan, na di pendowa-dowa na phaminasa, melagid sa badaniyan ago rahasiyan ko siranoto a miyakarimpason. Aya sabenar iyan na so kadenki na asal a sipat o saitan. So kiyapakaawaa rekaniyan poon ko hadapan o Allah, na miyakalangkolobon den so langon a rarangit, kapakatipo ago kadenki a magegedam iyan ko Nabi Adam (as) na ago inidiyandi iyan, sii ko langon a kapakagaas iyan a goyoden niyan sa Naraka so langon a moriyatao niyan. Ogaid na giyaya a diyandi iyan na sii bo makaphararad ko manga salinggogopa ago ginawai o saitan. Na so siranoto a manga miyamaratiyaya, a ipekhalek iran so Allah ago makasisiyapa ko manga olawla iran na da den a rarad iyanon.

So Kapakagaos a Ginawa Iran

So “kapakagaos a ginawa”, maana so kapakathatarambisa, na aya maana niyan na khaangkosan iyan den so ginawa niyan sa da den a kailangan iyan ko apiya antonaa, a giyanan so da a kalobay niyan ago da a kakhokorang iyan, ago da a makaphamagitongon apiya antawaa. Giyaya a manga sipat na aya bo a kirekon na so Allah. So manga manosia ago so manga ped a baraniyawa na pakaasal iran so kalobay ago lalayon a makakhakailangan. Madadalem siran ko manga antapan o Allah sii ko kiyapangaden ago sii ko oman i inek na tarotop a makarerenda Rekaniyan, sii ko kawyag-oyag ago ko kakhawyagan. Ogaid na lagid o kiyapakarayaga tano ron, so manga tao a da a kalek iran ko Allah na mabobota siran a da a kapakagaas o manga ginawa iran sabap ko katotongkopan a manga pamikiran iran ago binasa so manga panarima iran. Di iran den maphamikir a siran na khokorang o di na mariribat. Isaon pen na sabap sa makatatangked siran ko manga ginawa iran, na di siran den phagalang-alang o di na khawan ko kapenggolawlaa iran sa manga dosa. So Allah na iningaranan Iyan a giyaya a mambebetad a pamikiran sa Qur’an sa “kapangakowala”:

Sabenar a mataan! a so manosia na phangakowala. Ko kiyailaya niyan a miyakatharambisa. (Surat al-`Alaq: 96:6-7)

So kaphakailaya a giyaya a manga tao ko manga ginawa iran a makathatarambisa, na sabap ko kada meleng iran, na maiilay iran mambo a manga ginawa iran a di khaped ko manga-rarata a khangaooriyanan o manga galebek iran. Sabap saya, na bobotawanan iran den so kapangakowala iran. Saden sa kala a ipembegay kiran o Allah a manga limo na kala den mambo a kaphangakowala iran. Di kharaot a antangan iran a so Allah na iiksaminen Iyan siran, sa giyoto i saden sa kala o da a rarantek a kapangakowala iran na giyoto den mambo i kala a kasiksaan a imbensek kiran sa Naraka.

“O ba ka mabarayat sii ko manga tamok iran ago sii ko manga wata iran. So Allah na kabaya iyan a siksaen Iyan siran misabap roo sii sa donya, ago mada kiran so manga niyawa iran a di siran pen mapaparatiyaya.” (Surat at-Tawba: 9:85)

Sabap sa di iran pen katawan a giyaya a kabenaran, na aya den a katao iran na so manga mapiya a okoran a phamanagad kiran ago so pethamo-tamokan iran a piyakimbaya-bayaan kiran o Allah na ba karina sa makalilidas siran ko kasiksaan o Allah. Ibarat iyan, na aya mapipikir iran ko mapiya ago mala i arga a terak na ba kiran phakalinding poon ko manga disgrasya, sii ko manga pali ago apiya pen sii ko kapapatay. Aya mapipikir iran na so mala ago mabager a manga walay na ba kiran phakalinding poon ko manga-ala a linog, sii ko manga babager a bagyo ago manga kathidawa. Oway ba, a khapakay a tomoon o tao a sii maling sa mala ago mabager a walay a pananggila iyan sa giyoto a miyanga-aaloy ogaid na apiya so den so pinakamabager ago pinakamala a palasyo sa donya na khigobar amay ka maoma so oras iyan.

Giyaya a manga tao na pipikiren iran pen a so kaosar sa manga okit a iphakapiya ago iphakabager a kambobolawasan a lagid o manga exercise, vitamins ago manga bolong a pangeren iran ko manga panyakit na ba siran den di thanai a manga sakit. Aya mataan na giyaya na da a kaposan iyan a kapakinggalawanga ko manga panyakit. Apiya sasatiman den a virus (pinakamaito a shai a makaaawid sa panyakit) na kiyatatangkaan den a aya makaawid sa siksa o Allah sa giyaya a manga tao. Lagid iyan mambo a so kaphembeto o pinakamaito a ogat sa otek na khapakay a kaphasagipoonan sa da pitamanan iyan a siksa a pheraneg sa giyaya a manga tao. Da a tao ago da a gaas a phakalinding ko tao poon ko siksa o Allah. Pitharo o Allah sa Qur’an:

“… Na saden sa kabokaanon so rarangit Aken na sabenar a miyabinasa.” (Surah Ta Ha: 20:81)

So siranoto a da a kalek iran ko Allah na di pen makaphangimbenar ko katatangked o kapatay. Para sa giyaya a manga tao, na so kaphatay o wata a madaseg iran o di na apiya so di tatangkeden a kaphatay o mala i kadato na sii ko pangilaylayin o maginged na piyakateka-tekaw sa lagid o ba da a antap iyan kiran ago di iran papakayin. Giyaya bo a kakhaylaya sa mala a mama a kagai-gai na miyakabage-bager na imanto na zasakit ago piyage-pageti a di khakilala, na tanto den mamemesaon so manga tao, a aya den a tomoon iran na kalipatan iran so kapatay.

Lagid iyan pen, na so kaylaya ko isa a ginawai iran a minipagepeda iran isa ko isa gawii, a miyatoon sa kilid a karsada a makeketer a di khakilala ka miyaliseg a terak, na ago so kamasai ron a pethagoon sekaniyan sa maitem a bag a mait, a zinipiran poon sa olo taman sa panintilan, na pephakatadem ko manga pamikiran iran sa manga nganin a miyadthi den a pephalipatan iran. So kaylaya ko tao a izen sa idad, izen sa kapaginentao ago izen sa pamikiran, a mibebetad ko karsada a titimo-timoan a manga tao, na pekhapeno iyan so manga poso iran sa pakalek-lek a kabenaran a siran na di makaririparado ko kapatay iran ago sa a Alongan a Mawri. Isa ko isa gawii na ipephangandag pen o oman i isa kiran so kisosoloten iran a manga-ala i arga ago manga sikat a ditaren, na mamagonota siran ko manga opisina iran, ago kiyambibitiyaraan iran pen so agama, a da kon pen a oras iran ko kapag-agama ago zasanda-sandag siran pen pantag ko Mawri-Alongan. Na baden minitekaw a miyailay iran so miyasowa o ginawai iran, na miyatoon iran a manga ginawa iran a masasambida i pamikiran. So gomagalebek sa ospital na piyamorot iyan so manga panggigimo niyan: so miyaropet a salamin iyan a mitatayak sa karsada, so talompa iyan a miyapotol ago so manga ibobolawanen iyan a sosoloten iyan. So lawas iyan a isa ko isa gawii na mangangandag na mimbaloy a mait a magaan-sa-magaan na inowit sa morgi a ospital ka aden di khado na inibagak roo a ped ko manga ped a miyamatay. Isa ko isa gawii na tao sekaniyan a bibiyag, na sii ko ikadowa gawii na pelepeten a mapoti a dinis ka pagologen ko galebo sa lopa.

Ogaid, na so kadakelan kiran na giyai a kalek na di kadthi. Sii ko makempet a masa, na khasoy siran ko andang a kiyalayaman a betad a pamikiran iran, a aya kapekhailya iran ko kapatay na para bo ko sabaad na siran na dion khaped. Apiya pen pekhailay iran a phamatay so manga tao ko melilibeta iran, apiya pen katawan iran a so Mawri-Alongan na nomanayaw kiran, apiya pen a pekhailay iran a so manga lawas iran na pemangero ka pekhalokes ago maito-maito na pekhagedam iran so kaphakawma o kapasadan, na di iran den ikhalek so Allah, na giyoto i di iran kaphamikira ko kapatay. Sabap saya, na so kaosara ko miyakakempe-kempet a oras a malalamba ko kawyag-oyag iran a khapakay pen a makaaalin ko okit-okit iran a makaayon ko tororan o Allah, na miyatomo iran so kitatarosen iran ko kambaradosa sa baden pephamolwak.

So Kawyag-oyag Iran a Kalek Ago Kawan

Sii ko manga tao a di pharatiyaya ko Allah o di na di khalek ko Allah, na so intiro a donya na di maaator ago so manga phangaoolawlaon na sala-salaka a da sabap iyan ka baden miyaolawla. Aya mapipikir iran na so langon-taman na miyaolawla sabap ko kiyaparo niyan o di na miyasalak iyan manggolawla, ago so manga maoolawla na da a ba manga sabapan o di na manga antapan iyan. Sii sa giyaya a betad, na maregen o ba magedam so tatap a kalilintad ago katitikna, sabap sa sii ko apiya antonaa a oras na khapakay a maparo a aden a khaolawla a manga-rarata a okoran iran. Lalayon den sekaniyan ma-aawan ago kakaalekan pantag ko khanga-oolawla mapita. Aya ibarat iyan, na khapakay a masakit sekaniyan sa panyakit a di maiinengka, o di na mada so tamok iyan, o di na aden a mala a tiyoba a khitalemba rekaniyan ago so pamilya niyan. Sabap sa aya mapipikir iyan a so langon a khanga-oolawla na baden phanga-oolawla, na di sekaniyan den kadaan sa sawan ago kawan ko kapipikira a khapakay a maparo a manggolawla rekaniyan giyanan a miyanga-aaloy. Aya pen a karegen iyan rekaniyan na sabap sa katawan iyan a da a kapaar iyanon, a phagoman-oman ko magegedam iyan a kada-gaas ago kada-panginam.

So bo so sekaniyan a aden a kalek iyan ko Allah i makalilidas sa giyaya a manga paras a kalek. So kalek ko Allah ago so paratiyaya Rekaniyan i makasasambi sa giyaya a langon a manga kalek. So kakakaipa ron a so Allah i Khirek ago Miyangaden ko langon-taman, ago da a ba mapenggolawla a ba di mipapaar ago manggigira-giray o Allah, ago so katotokawi ron a so Allah na lilindingen Iyan ago sisiyapen Iyan so manga miyamaratiyaya ago miyamanarig Rekaniyan, na aya kasasabapan sa kapakamamaradika sa giyaya a manga pitibarangan den a kalek ago manga pangangailangan. So Qur’an na khabatiyaon:

“So Allah na inibegay Niyan a ibarat: so mama (a oripen) a makhikirek o madakel a zasakotowa a di makaphagayon-ayon ago so mama (a oripen) a sasakatao khirekon. Ba siran a dowa na melagid? So podi ago panalamat na Rek o Allah! Kena, ka kadakelan kiran na di manga-tatao. (Surat az-Zumar: 29:29)

So manga tao a da paratiyaya iran ko Allah ago taros a da kalek iran Rekaniyan, na makapezinagad den sa madakel a pitibarangan a kalek pantag ko manga ped a shai ago manga ped a tao. Di iran mapipikir o ba iran maphamagitong ko Allah so manga penggagalebeken iran ka aya den a tatarimaen iran na sii iran aya maphamagitong ko manga maporo iran sa galebek, so manga karoma iran, so manga lokes iran ago so manga ped a tao.

Amay ka so kalek, a patot a sii bo aya antap ko Allah, na sii miantap ko manga kaaden Iyan, na maphakarondan iyan baden so daradat a giyoto a manga tao sabap sa aya bo a miyapatot a ikhalek na so bo so Allah. Sekaniyan i khirek ko langowan a bager ago gaas ago so langowan-taman na makaphapasionot ko kabaya Iyan ago Sekaniyan i gigira-giray ron. Da a khaaden inonta na sii ko kabaya Iyan ago katao Niyan. o di Niyan kabaya, na da a phakamorala ko apiya antawaa. Giyoto i, da a ba shai a salakaw ko Allah a taralbi a ikhalek.

Lagid den a giyoto a kiyaaloya tano, a siranoto a manga tao a aya miyatomo iran a ipekhalek iran na so manga ped a tao a di so Allah, na sabap oto sa aya katatarimaa iran ko manga ginawa iran na aden a bager ago gaas iran a salakaw ko rek o Allah. Miyakalala a kariribat iran ko kaphetaplisa iran ko Allah sa sii siran pephamangeni sa tabang ko matag baden manga kaaden o Allah. Aya mambo a pekhaoriyanan kiran na kena ba bo giyaya a di iran kakhakowaa ko singanin iran a tabang ka giyaya den a intiro a kawyag-oyag iran na minigaled den sabap ko kiyatawan-tawan iyan ko kalodan a kada meleng, kada rantek a baya-baya ago so manga ped a kada gaas o siranoto a miyatomo iran a aya zarigan a di so Allah.

So Allah na aya den a inisogo Iyan ko siranoto a kapapadaleman sa paratiyaya Rekaniyan so di iran kikhaaleken ko manga ped a tao arowar Rekaniyan:

“… Na di niyo khaleken so manga manosiya, Saken i kaleken iyo. Ago di niyo pephasaa so manga ayat Aken sa arga a mayto…” (Surat al-Ma'ida: 5:44)

“… Na di niyo siran khaleken, ago Saken i kaleken niyo; ka aden Aken matarotop so limo Aken rekano, ka aden kano matoro.” (Surat al-Baqara: 2:150)

So Kabogkhagan Ago Kada-Tadem Iran

Madakel a miyaaloy sa Qur’an a manga ibarat ko kada a tadem o siranoto a di iran ikhalek so Allah. Masiken a aya lebi a marayag saya na so makapantag ko Bani Israil ago so kabogkhagan ago kada tadem iran sii ko Allah ago sii ko manga sogo Iyan.

So Bani Israil na kiyabegan sa manga limo a da mibegay ko manga ped a pagtao. Piyakimasaan kiran so tanto a madakel a manga-rarayag a karina, na ago apiya pen kiyatoronan siran sa madakel a manga nabi a miyakapoon kiran bo, na madakel kiran pen a somosopak a da pamaratiyaya sa giyoto a manga nabi ago manga karina. So Nabi Musa (as) na piyanamaran iyan so kaphamangendawa niyan kiran, ogaid na da siran den pangongonotan phiya-piya ago da siran den titho paratiyaya. Sii ko kiyamasai iran ko rarangit kiran o Allah, na miyamangeni siran sa maap Rekaniyan, na kagiya ko kalogkaan kiran so rarangit o Allah, na pimbalinganan iran peman so kambaradosa, taman sa miyamangbaal siran sa manga tohan a pesimbaan iran a salakaw ko Allah. Na apiya pen a so manga nabi iran na mararasay ko kaphanolon iran ko manga kapir, na so manga monafik ko Bani Israil na aya bo a totordoon iran mambo na so kapakanimo sa tamok ago so kapakanggona o manga ginawa iran, na ago aya mataan na di iran itatapian so kanggalebeka ko manga atas-tanggongan iran ko Allah ago ko agama Niyan.

Miyailay kiran so kala a kada tadem iran, sii ko kiyapalagoyi iran ko nabi iran a so Musa (as), a da a mizasakotowa iyan sii ko masa a kararasay ko kiphanolonen iyan ko agama, sa aya iran tiyordo na so bo so kamapiyaan a manga ginawa iran ago so manga kawyagan iran. Na miniomanon pen, a miyailay kiran so lebi a kapangakowala iran ago so titho a kada tadem iran ko nabi iran:

“Pitharo iran: ‘Hay Musa, mataan a di kami ron soled, sa dayon sa kakakaden iranon. Na lalakaw ka, seka ago so Kadenan ka, na pakimbonoay kano (kiran). Ka mataan a sekami na sii kami den kakaden.’" (Surat al-Ma'ida: 5:24)

Marayag a tanto saya sa giyaya a manga tao a lagid aya na da a ba iran kalek ko Allah. Giyoto i sabap, a amay ka aden a minibetad kiran a sopak ko manga kabaya a manga ginawa iran na pembaloy siran mambo a makasosopaka. Apiya pen a lilindingen siran o Allah ago so manga nabi Niyan sii ko kaphangarasii kiran o pinakamala a ridoay iran a so Piraon, apiya pen di den khaitong a manga limo kiran o Allah ago so tatap a kipendolonen kiran ko paratiyaya ago kapakalidas a tatap, na pekhalipatan iran aya langon gagaan sa lagid o saperek-mata.

 

9 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."