< <
8 / total: 12

Baadan 7: So Manga Sabap o Kapekhada o Kalek Ko Allah

“Tharoang ka: ‘Antawaa i pembegay rekano sa pageper poon sa kawang ago ko lopa? Antawaa i phapaar ko kaneg ago kailay? Ago antawaa i phakagemao ko oyag-oyag poon ko miyatay ago antawaa i phakagemao ko miyatay poon ko oyag-oyag? Ago antawaa i phagator ko manga pekhaolawla?’ Na tharoon iran: ‘So Allah.’ Tharoang ka: ‘ Na ino niyo di khaleken so siksa o Allah?’”
(Surah Yunus: 10:31)

Sa lagid den o kiyaphayagen o Allah sii ko manga ayat Iyan sa Qur’an, a amay ka ipagiza ko siranoto - a so manga paratiyaya iran ko Allah na mababaw ago kapakiilay-ilayn - so manga paratiyaya iran, na phayagen iran so paratiyaya iran ko Allah, ogaid na so maaleken a kenal iran Rekaniyan na khapayag a tanto a malobay. Aya mabeger a toos ko betad iran na di khailay sii ko manga katharo iran ago sii ko manga dadabiyatan iran so manga tanda ko kalek o di na sanggila a kapapadaleman sa sela-sela ko Allah. Aden a manga-rarayag a sabap ai.

Da a Titho a Babaya Ago Tadem Ko Allah

Aya den a kalilid sii ko maginged na so sabot iran ko agama na sii phapasod ko manga katharo a da a benaron ago matag baden manga tsismis. So kadakelan ko manga tao na da iran den kenala ko manga ginawa iran so kiyapharasi o Allah ko Ginawa Niyan ago so manga sipat Iyan sa lagid o kiyarayaga sii ko onayan a pizagipoonan o agama, maana so Qur’an ago so hadith o Nabi (saw). Ogaid na so Allah na piyaki-kilala Niyan a Ginawa Niyan reketano sa Qur’an sa tanto a marayag ago masagogod. So katao o kadakelan ko manga tao ko Allah na sii bo ko miyanga-aneg iran sii ko manga pamilya iran, sii ko manga tonganay iran ago apiya sii ko andaon den. Oriyan iyan na so kasasabota o manga tao ko Allah na tanto a miyakambibida-bida den.

 

Aya pakamemesa saya na da den mapamikir o kadakelan ko manga tao a so manga miyanga-aneg iran ago inipangendao kiran sii ko manga darpa iran na khapakay a di makatatarotop o di khapakay pen a tarotop a ribat. Apiya miyapikir iran pen aya, na di iran den phanamaran a ba siran pangenal ka aden matangked so benar. Giyaya i miyakalala a karibatan a khasabapan sa kakhawlog ko sosokhayaw a Apoy a khaoriyanan ko di khakenala ko Allah phiya-piya o di na so di khakilalaa ko madakel a manga sipat Iyan phiya-piya.

Giyaya a manga tao na aya kapipikira iran ko Allah na sii ko manga kalilid a maana o basa pantag ko manga sipat Iyan a lagid o “So Peririla” (Al-Ghaffar), “So Pephanabang” (An-Nasr), “So Pephageper” (Ar-Razzaq), “So Pephanatap” (Al-Hafiz), “So Makalimoom” (Ar-Rahim), “So Phelilinding” (Al-Muhaymin) ago so lagid iyan a manga sipat o Allah. So khatamana saya sa aya bo a phakalebiin somabot na giyaya bo a manga lagid aya a manga sipat o Allah sii ko paniyabot na khasabapan sa makikiling o di na sosoramig a panarima, aya sabap iyan na so Allah na aden pen a ped a manga sipat Iyan a lagid o “So Pephanaop” (Al-Muntaqim), “So Pephaniksa” (Al-Muazzib), “So Pephameges” (Al-Qahhar). Ogaid na giyaya a manga miyaaloy a manga tao na di iran den katawan o antonaa i pakamamaana sa giyaya a manga sipat o Allah. Di iran khakenal so Kadenan tano sa giyaya a manga basa. Da iran mapamikir a giyaya a manga sipat na aya kiran den kisogat sabap ko manga galebek iran, sabap ko manga dadabiyatan iran ago sabap ko manga bitiyara iran.

Apiya pen a aden a katawan iran ko sabaad ko manga sipat o Allah sii ko ingaran iyan, na di iran katawan so titho a maana niyan ago so okit a kakhisogat kiran ko tatap a manga kawyag-oyag iran. Khapakay a sosoramig so panarima iran ko madakel a manga sipat o Allah, o di na pipikiren iran a di kiran bo aya kisogat sa apiya antonaa a okit.

Ibarat iyan, na o aden a miyalalim kiran, na paparatiyaen iran a sa Mawri-Alongan na so Allah, na sabap ko kaontol o kokoman Iyan na siksaen Iyan so miyakalalim kiran. Ogaid na da iran mapikir a siran mambo na kisogat kiran so siksa o Allah o di siran phangimbenar ko Qur’an ago so katomana ko manga inipaliogaton. So manosia na inaden ka aden iran masimba so Allah, ogaid na o taplisen iran so antap a kiyaadena kiran, na miyatangked a khabaak iran den so khaoriyanan o kada paratiyaya. So pinakamaregen a manga siksa na aya kisogat sa giyanan a mapened a kaongkir, na giyoto i sabap a kiyapakamowayan a Naraka. So Naraka, a giyanan so pinakapiyakalek-lek a darpa a inaden, na giyanan so lama-lama para ko manga kasiksaan a so karegen iyan na di kharaot a gaas mamimikiran o manosia. Miyarangkom iyan ago kiyasobraan iyan sa makapira takep so pinaka-maregen ko langon a maregen a khapikir a karomasayan sa donya.

Giyaya a manga tao a inaloy tano saya na da kiran so maaleken a kenal sii ko Allah ago da sanggila ko manga olawla iran; da a pangongonotan iran ko mapiya a geda-geda iran ago lebi a da sabot iyan. Da a ontol a kenal iran ko kabager ago kapakagaas o Allah, ko kaporo o daradat Iyan ago kariwasaan Iyan, ko kalebian Iyan ago kala Iyan. Giyoto i sabap a da iran kasinagadi so kasasambida o madalem a kamamala ago so madalem a kalek a patot a khagedam o tao ko kakhapikra a khapakay a misogaton so rarangit o Allah. Oriyan aya, na di siran phanagontaman a ba iran makowa so ikasosoat o Allah o di na o ba iran tomana so manga sogoan Iyan sii ko taman a khagagaa ron. Di siran pen phangongonotan ko manga tapaos Iyan, ka aya tomoon iran na kapaginentao a da a pantek iyan. Da kiran den maalong so pananadem ago panalamat a patot ko manga limo kiran o Allah, giyoto i so kada tadem na mimbaloy a tatap a sipat o manga ginawa iran. Sii bo sa oriyan, na so arga o kapaginentao a da pantek iyan sa donya na khabayadan sa tatap a kapaginentao a kalek ago kasiksaan.

So Ribat a Panarima o Manga Di Pharatiyaya Sii Ko Mawri-Alongan

Ped pen ko di iran kakhatademi ko sela-sela a patot ko Allah, na madakel a manga tao a kokhorangon so sabot ago ribat a panarima ko Sorga ago Naraka. Sabaad sa giyaya a manga tao na miyaginentao sa donya sa kanggaya-gomaya sa taman sa kabaya o manga ginawa iran, miyamanopak siran ko Allah, na ago oriyan iyan, na phagangkoben iran a perilaan siran o Allah oriyan o kapakasoled iran sa Naraka sa di khadthi a masa. Ogaid na so khaoriayanan a inanayaw kiran na tanto a lebi a masakit a di so katawi iranon, sabap sa so Naraka na inged a kasiksaan a khapakay a aya kadthi niyan na dayon-sa-dayon para ko siranoto a titho a manga da phamaratiyaya a da den pangongonotan ko manga tapaos o Allah. So Allah na piyakarayag Iyan a so Naraka na inaden para ko manga di phamaratiyaya ago para ko siranoto a tethegas ko kada paratiyaya iran. So Qur’an na marayag a kiyaaloya ron a da den a okit a kapakakasoy iran poon roo:

“Mataan, a so Naraka na thataraayan—A khandodan o manga darowaka, a khatatap siranon ko di khaitong a masa.” (Surat an-Naba': 78:21-23)

So kasakit ago karomasayan sa Naraka na di khaparoan o ba miphangibarat. So Naraka na piyaklek-lek a libetan a roo phakarayag ko tanto a kategas iyan so sipat o Allah a Pephameges (Al-Qahhar) ago so kasiksaan a kithana roo na sosobraan iyan pen, sa tanto den a di khakena a akal, so langowan a kharaot mamimikiran a siksa sii sa donya. Sii ko tao a di phakagaga o ba niyan matekhes so kasakit a khagedam iyan ko isa thak a pendidi a ig, o di na so katenggaw a masa o di na maito bo a kagotem, na so katharoa niyan a khagaga niyan a giyoto a manga kasiksaan sa malebod a okit na toos a tarotop a da den a kenal ago sabot iyan. Lagid a kiyaaloya tano ko paganay, a so tao aya pipikiren iyan na so siksa o Allah na matag baden magkhap a kapephandapati ron, na tao a da den a katawi niyan ko kabenaran o kapakagaas o Allah.

Malilimpang Siran Ko Inisenggay Kiran a Oras Sa Donya

Sabap sa aden katepengi so manga tao phiya-piya, na so Allah na tiyakdiran tano Niyan langon sa matetendo a kalayat a masa sii sa giyaya a donya. Piyakisogoan tano Niyan sa manga tapaos ago pipharo Niyan reketano so langon a paro ko kapakathawbat ago kapakatiyolina tano ko manga karibatan a miyanganggogolawla tano. Ogaid na sii ko manga tao a miyaginentao sa da a kapag-agama, giyaya a limo o Allah na mababaloy pen ai a ped ko manga rason o ino a di iran khagaga so kikhaaleken ko Allah a miyapatot kiran. Sabap sa aden iran kapalagoyi so khaoriyanan o manga galebek iran, na kalilid ko manga tao na aya panananggilaan iran a titho na so manga paparangayan iran a khabadalan siranon sa magaan. Na iksaminen tano aya sa giyaya a ibarat.

Baloyin tano a ibarat so tao a gomagalebek sa opisina a pesokayan sa mala a sokay, ago kiyabegan sa galebek a tindoon so kathi a kakhapasada niyanon. Katawan iyan a opama ka di niyan aya mapasad sa miyatendo a oras na khapakay a mada sekaniyan sa galebek sa opisina iran. Di den kailangan so madalem a katao ko kapagantoka ko kala a panamar iyan sa kapasada niyan sa giyoto a galebek. So bo so kakhapikira niyan sa khakadai rekaniyan sa mala opama ka di sekaniyan makaapas ko itongan o maporo iyan sa opisina ago mada sekaniyan ko galebek iyan na aya mababaloy a panolod rekaniyan sa kaphanagontaman iyan sa kapasada niyan sa giyoto a galebek. So langon a gaas iyan na osaren iyanon den, taman sa isakripisyo niyan so torog iyan, so pangankan iyan, so kapakadaya iyan ago taman sa kapesendoda niyan ko manga ped a galebek iyan asar a mapasad iyan a galebek oto sa miyatendo a oras iyan, ago makalidas ko mala a awid a akal opama ka kadaan sa galebek a iphaningkawyagen iyan. Miyakapiya-piya den aya, ogaid na aya mala a pakaiza saya na ba giyaya a tao na lagid den anan so pangkatan o panagontaman iyan ko mas mala a atas-tanggongan iyan, a giyoto so mas mala a kabenaran a kapamagitong ko hadapan o Allah? Aya lebi a mataan na so kadakelan ko manga tao na da a lagid anan a panagontaman iran sabap sa di iran tatangkeden a so kapatay ago so Mawri-Alongan na ba manga pimataanan a kabenaran, aya daowa iran na so kawyag-oyag iran sii sa donya i lebi a kabenaran.

Ogaid, na sii sa Qur’an na aya inaloy ko tindo a oras sa donya a inisenggay ko manga tao na:

“Na o siksaen o Allah so manga manosia sabap ko manga miyaporon iran (ko manga galebek a kadostaan), na da a pelambaen Iyan a baraniyawa sa liyawao a lopa; ogaid na pakalalanaten Iyan siran taman ko miyatendo a taalik. Na amay ka mawma so taalik kiran, na mataan, a so Allah na tatap a makaiilay ko manga oripen Iyan!” (Surah Fatir: 35:45)

Giyaya a manga tao na aya den a panarima iran na amay ka aden a miyanggolawla iran a di kabaya o Allah na siksaen siran sa magaan sa phakaoranan siran sa manga wator, ogaid na amay ka da aya manggolawla, na sabap ko da a sabot iran na biyaloy iran aya a lisinsya o di na paro sa kipetharosen iran ko manga kaphagongkir iran. Giyaya a da pasodan iyan a pamikiran na khanga-iilay ko manga pagtao ko manga masa o da paratiyaya a manga paginged-ingedan a miyaginentao ko oman i masa ko bandaran a totholan o manosia, ago so manga kadaowa iran na inaloy sa Qur’an sa giyaya a okit:

“... Ago petharoon (iran) ko manga ginawa iran: ‘Ino tano bo da siksaa o Allah ko pithataro tano?’ So Naraka na kiyatangkaan kiran den! a khatotong siranon den. Ago titho a marata a khabolosan!” (Surat al-Mujadala: 58:8)

Giyaya a begkhog a panarima na komokorapa ko kadakelan ko manga tao a di phamaratiyaya ago so paratiyaya iran na matag baden midedeket sa liyawaw o ditaren iran. Giyaya a manga tao a aya panarima iran na di siran khasiksa ko manga olawla iran, ago sabap roo na pipikiren iran a manga ginawa iran a manga otekan, na aya kamataan iyan na pekhaagak siran sa maito-maito sii ko kasiksaan iran a poon sa di iran den katawan:

“Na so siranoto a miyamanaplis ko manga tanda Ami, na pagakaken Ami siran sa maito-maito ko kabinasaan iran ko okit a di iran den katawan.” (Surat al-A’raf: 7:182)

Aya lagid a giyoto a manga-rarayag a kasiksaan a inaloy o Allah sa Qur’an, na mainay ago pagenes a kasiksaan a phekitalemba ko tao sa apiya antonaa den a oras, sa apiya sii pen ko masa iran sa donya. Aya ibarat aya na igira a so tao na miyalayam ko kaphikiilay niyan ko manga olawla niyan a ipekhagowad o Allah, na pakapezakiten o Allah sa mala a panyakit. Di den petharoon, na giyaya a sakit na kena ba aya bo khararadan iyan na so panggeda-gedam o badan; so kalek a phakakemelen o Allah ko poso o di na sii bo ko kapakaawid a akal, na kiyatangkaan den a mabaloy niyan so kawyag-oyag o tao sa titho a kada a paro. Giyoto i so Allah na piyakarayag Iyan sa Qur’an a so kalek na isa a paras o kasiksaan:

“ So Allah na biyaloy Niyan a ibarat so pagingedan a thatakna ago lomilintad, a so pageperon na pephakawmaon sa tanto a madakel a pephakapoon ko bala-bala a darpa. Na tiyaplis iyan (o pagtao ron) so manga Limo o Allah, na piyakitaamanon o Allah so kagotem ago kalek sabap ko pinggagalebek iran (o pagtao ron).” (Surat an-Nahl: 16:112)

Sii ko kaphaparangayan sa di phakaapas ko Allah, na da a tao a ba makatatangked a o ba da a marata a okoran a pekhabiti-bitin ko kaporoan iyan, a apiya antonaa a oras na manariosod rekaniyan a di niyan den katawan. Da a linding ko apiya antonaa a kasiksaan o Allah. Pitharo o Allah a giyaya a kabenaran sa Qur’an:

“Ba so manga tao ko manga inged na somiyana a di kiran phakatalingoma so siksa Ami sii ko kagagawii a kitotorogen siran? o di na ba so manga tao ko manga inged na somiyana a di kiran phakatalingoma so siksa Ami sii ko kadaondao a gigita-gita siran? Na ba siran somiyana (a makalilidas siran) ko Antangan o Allah? Da a ba phakasana (a makalilidas) ko Antangan o Allah inonta so siranoto a miyangalologi.” (Surat al-A'raf: 7:97-99)

Lagid aya mambo a tapaos a miyaaloy pharoman ko isa a ayat:

“Ba kano somiyana a di kano Niyan phakilamed ko kakilidan o lopa o di na di kano Niyan phakibotawanan sa mabager a sobo-sobo a pethad? Na da den a matoon iyo a phanarigan iyo. o di na ba kano somiyana a di kano Niyan phakakasoyin sa ragat pharoman na botawanan kano Niyan sa mabager a sobo-sobo a endo ago pagoleden kano Niyan sabap ko kada paratiyaya niyo? Na da den a matoon niyo a phakalinding rekano poon Rekami.” (Surat al-Isra': 17:68-69)

Di tano phakalipatan a so manosia na madadalem ko asal a betad a kada tabang, ago tarotop tano a makarerenda ko Allah ko langowan-taman. So kasopiit o manga tepeng ago kamaregenan na aya bo a kakhagagaa saya na sii ko kasarigi ko Allah ago kapakakowa Rekaniyan sa bager. Ogaid na so siranoto a di iran khasabot so kabenaran o maito a kapakagaas iran ago di iran ikhalek so Allah na khaalang-alang siran sa da a kaphanarigan iran a liyo ko manga ginawa iran ko kakhibontad kiran o manga siksa iran ago so manga-rarata a okoran iran, melagid so marayagon ago so pageneson. Sabap sa so kiyatarombalaya ko manosia na di phakagaga a ba niyan malepas a giyai a manga ringasa, na aya bo a makalilidas ago thatagompiya a okit na so kalek ko Allah sa taman sa magagaon ago so kapaginentao a phapasod ko maaleken a kenal sa giyaya a manga kabenaran.

So Panarima a Aya Bo a Khasiksa Na So Pinakalebi a Baradosa

Apiya den o katawan o kadakelan ko manga tao a oriyan o kapatay iran, na so Allah na thawagen Iyan siran ka phamagitongen so kinipaginentaonen iran ko manga kawyag-oyag iran sii sa donya, ago amay ka mapamagitong siran na pakaphanarosen siran ko Sapadan o di na ko Apoy, na da siran den phamakot meriparado ko kawyag-oyag iran a para sa Alongan a Mawri. Apiya pen petharoon a giyaya manga tao a aden a paratiyaya iran sa Mawri-Alongan, na so okit a kaphaginentao iran na da den a bidaan iyan ko kaphaginentao o manga titho a da pamaratiyaya. Isaon pen na da den a maito bo a kaya iranon.

So kapaginentao a giyaya a dowa a sagorompong, na sii ko langon a niat ago antangan iyan, na melagid sa manga okit, gowa-gowai, paparangayan, antap ago panarima. Aya bo a di iran pelagidan na agiya so paganay a sagorompong na magiingaran sa Muslim, na so ikadowa a sagorompong na kena. Na apiya pen i kapetharoa o paganay a sagorompong a paparatiyaen iran so Qur’an, na so di iran kaphakaapas mangongonotan ko kokoman o kitab a tatarimaen iran a paparatiyaen iran na da den a khagedam iranon a rata a ginawa o di na da den a awid a akal iranon sa apiya miyakaito-ito.

Aya sabap sa giyaya a betad iran a kada awid a akal ko marayag a kapakazosopak a panarima iran na so kagiraw iran a lompiyo so manga poso iran ago da bininasa iran a salakaw di salakaw.

Giyaya a olawla iran na phapasod ko mabeger a paratiyaya iran a di siran khaposang ko Apoy, aya maana niyan, na aya kapekhailaya iran ko manga ginawa iran na manga kandidato sa kapakasoled sa Sapadan. Aya pen a piyakamemesaon na so okit a pimbaalan iran ko kakhilalaa o antawaa i khaposang sa Apoy, ago so kathabowakar iran ko kapethangkeda iran o antawaa i khapakay a somoled sa Sapadan.

Aya kabasa iran, na so manga tao a phakaparoli ko Apoy na so manga kriminal ago manga pembedtengen a phangailayng ka sa tilibisyon, a khabatiya ka sa manga dyaryo ago phangaaneg ka sa manga radyo a lagid o manga talibono, manga thekhaw, manga tirorista ago so pitibarangan a phamakabinasa a manga tao. Na so siranoto a da maped ko listaan, maana so “kalilid a tao”, a aya endadakel ko manga manosia, na aya tarima iranon na kharilaan sa magaan so manga dosa iran.

So asal a giyaya a okit a kazamiliay a siran bo i miyamangembaalon, na mimbowaton so pangimbenar iran a manga tao siran ko Sorga, asar a da siran makapatay sa tao, o di na da makapamanekhaw ago kena ba siran manga tirorista. Giyoto i sabap, a apiya tatangkeden iran a manga Muslim siran, na di kiran khaoyag so gedamen a kalek ago kawan sii ko babaya iran ko kandosa, o di na sii ko da a babaya iranon a kasimba, o di na sii ko da a babaya iranon a kapangongonotan sa Qur’an ago so kiphaginentaon ko kawyag-oyag iran sii ko manga tamana a inigoris o Allah; di kiran khaoyag sii ko manga ginawa iran giyoto a gedamen a kalek ago kawan. Aya sabap saya, na so ribat a kaphangakoba iran a da kon sa giyaya a manga piyangaloy tano a manga galebek a inisapar so kanggalebekaon o di na sii ko da kanggalebeka ko manga galebek a inisogo a ba kon sosokod a takes sa kakhasabapan sa kakhawlog sii ko Apoy.

Ogaid, na miyakalala aya a karibatan, a thonda kiran ko manga landeng sa Naraka. Giyaya a manga da sabot iyan a manga tao na pephangembaal sa manga bental ago paliogat sii ko ingaran o Islam, a tanto a mala a kibibida iyan sii ko matatago sa Qur’an a inipanolon o Nabi (saw). Aya maana niyan na so manga betad a biyaloy o Allah a pinakalebi i kipantag na biyaloy iran - mokit ko mababaw a paniyabot iran – a maito i kipantag. Giyoto i sabap a so manga piyangembaalan iran a antangan ko kapag-agama na miyakatiayonon so okit a kaphaginentao iran, a inangin na giyoto na ribat ago mala a kasosopak iyan ko titho a kalek ko Allah. Sii sa giyaya a ayat sa Qur’an na inaloy o Allah so binasa a panarima a giyaya manga tao:

“Tharoang ka: ‘Antawaa i pembegay rekano sa pageper poon sa kawang ago ko lopa? Antawaa i phapaar ko kaneg ago kailay? Ago antawaa i phakagemao ko oyag-oyag poon ko miyatay ago antawaa i phakagemao ko miyatay poon ko oyag-oyag? Ago antawaa i phagator ko manga pekhaolawla?’ Na tharoon iran: ‘So Allah.’ Tharoang ka: ‘ Na ino niyo di khaleken so siksa o Allah?’” (Surah Yunus: 10:31)

Giyaya a manga tao na di makaphangongonotan ko manga sogoan ago manga tapaos o titho a agama sabap sa mabager a tindeg iran ko inembaalan iran a manga okit ko kapag-agama a kapanakoto. Giyoto i sabap a itataros iran den so kapaginentao iran a kaadenan sa di benar a panarima ko kapakalidas ago pimbager pen a ribat a pananarig a siran na manga tao ko Sorga; aya benar na malalalim iran a manga ginawa iran. Ogaid na apiya pen i kapelalonga iran ko manga ginawa iran na pephakatademen siran bo o manga panggeda-geda o manga poso iran ko titho a kabenaran. Igira miniphantag iran so manga kabenaran sa Qur’an, na di iran khagaga o ba iran tharimaa a miyailang iran so intiro a kawyag-oyag iran ko kambaradosa ago manga karibatan, di siran den phamakineg ko apiya antawaa a penggogod kiran ko betad iran. Aden iran kapalagoyi a giyaya manga panadem-tadem, na pembimbanen iran a manga ginawa iran ko manga ped a betad. Aya maana niyan, na o aden a makapembowat o di na mititik ko pamikiran iran a khasabapan sa kakhaaleki kiran o di na kapakaawid a akal iran, na phanalin-dalin siran, a tomoon iran so ribat a panarima iran ko kapakalidas. Pephanamaran iran a da mapikir iran a pantag ko Allah, ago so manga tapaos Iyan ago so siksa Iyan, aya maana niyan, na matatatap siran ko betad a tatap a di kapangimbenar ko kabenaran o kabebereg iran. Ogaid na apiya antonaa den i kaphanamari iran ko kaphalagoyi iran ko benar na di siran den makalidas ko piyakalek-lek a khaoriyanan a maayan kiran.

So Ribat a Panarima a “So Allah Na Perilaan Tano Niyan Bo”

“Na oriyan iran na aden a (marata a) pagtao a miyakatondog kiran, a miyakakhawali ko Kitab, ogaid na miyatomo iran so parahiyasan o kokhorang a kapaginentao, na petharoon iran: ‘Kharilaan tano bo…’” (Surat al-A'raf: 7:169)

Lagid den anan a kiyaaloyaon sa giyanan a ayat, na apiya da iran paginentaon so manga sogoan o Allah, na tatarimaen o manga tao a perilaan siran bo o Allah. Aya pinakamala a rason sa giyaya a panarima na so di ontol a a sabot ko manga sipat o Allah ago so kokoman Iyan sabap ko manga tindeg iran a da a pasodan iyan sa Qur’an, o di na miyakaito-ito. So Allah na paririla ago perilaan Iyan so manga karibatan o manga oripen Iyan. So okit a kakhakowaa sa giyaya a rila na pipharasan o Allah sa giyaya a phakatondog a ayat:

“Aya bo a petharimaen o Allah tawbat na so rek o siranoto a miyakanggolawla sa marata sabap sa kada meleng iranon ago pethawbat somambot; na siran so phakatawbaten o Allah, ago so Allah na Matao, a Maongangen. Na da bali o kathawbat o siranoto a itataros iran so kanggagalebek sa manga-rarata sa taman sa miyaadap o isa kiran so kapatay na petharoon iyan: ‘Imanto na mithawbat ako.’ o di na so siranoto a miyamatay a da a paratiyaya iran. Na pitiyagaran Ami siran sa siksa a malipedes.” (Surat an-Nisa': 4:17-18)

Ogaid, na aden a manga tao a oriyan ko miyakapira kiran den katapaosi sa mapayag ago masolen, na makakakaip ko benar, ogaid na mawatan kiran so kalek ko Allah, ago tetegas ko bekhog a tindeg iran a perilaan siran bo o Allah. Giyaya a ribat a panarima na marayag aya a ibarat ko kapakagaga o saitan lomalong ko manga tao ago domendeg kiran sa kabinasaan. Isa ini ko manga litag iyan, a pekhasabapan sa baram-barang a ribat ago makasosogok a manga galebek. Isa saya pen na so katharo o Allah sa Qur’an na marayag a karina a da a tao a ba kagagarantiyaan sekaniyan sa rila sa giyaya a okit:

“… Mataan a da a pitanggisaan a makalilidas ko siksa o Kadenan iyan.” (Surat al-Ma’arij: 70:28)

So Panarima Iran a Miyapatot Kiran So Sorga

Mataan a so ribat a panarima ko Qur’an na khasabapan sa lagid iyan a ribat a panarima ko Mawri-Alongan. So kadakelan ko manga pagtao na tatarimaen iran a khaparoli iran so kapakasoled sa Sorga. Kadakelan kiran pen na da a katawi iran ko kazomaryaa kiran ko manga miyanggagalebek iran oriyan o kapatay iran. Aya kabasa iran, na apiya pen matoman a giyoto a kasomaryaa kiran na aya mapipikir iran na khalebodan siranon, sa giyoto i kapelalonga iran ko manga ginawa iran sa paltik a kapakalidas.

So Allah na inibegay Niyan a ibarat sa Qur’an so isa-ka-tao a asindiro a tabowakar ago makatatangked sa ginawa niyan. Di niyan ipekhalek so Allah ago sabap ko mala a pethamo-tamokan iyan na miyangakowala. So mala a pekharebas ago so kapiya i paras o asinda niyan na giyoto i kapakatatangked iyan ko ginawa niyan. So kapiya a kapekhagedama niyan ko kapaar iyan sabap ko tamok iyan na miyakatolod rekaniyan maratiya a di khada so tamok iyan ago da a ikhabinasa niyan, ago giyoto i kiyathegas iyan thabowakar:

“Na somiyoled ko asinda niyan a lalalimen niyan a ginawa niyan. Pitharo iyan: ‘Di aken khapikir a ba aya khada den. Ago di aken khapikir a ba so Oras na makamowayan pen. Na opama ka phakandod ako ko Kadenan aken, na mataan a phakakowa ako sa lebi a mapiya saya amay ka makandod ako ron. (Surat al-Kahf: 18:35-36)

Giyaya a asindiro na mababaloy a mala a ibarat sii ko manga tao imanto a miyakalipat ko Mawri-Alongan ago ko Gawii a Kapangokom, ago minggagalebek sa karibatan ago da niyan pagadati so manga tamana a inigoris o Allah. Opama ka aya khaoriyanan kiran na da a kawyag-oyag sa dayon-sa-dayon, o di na so kapakasoled sa Naraka ago masiksa siranon, na lalalongen iran a manga ginawa iran ko kaphikira iran a phakasoled siran bo sa Sorga. Giyaya a manga olawla o siranoto a manga tao a mababaw i panarima, a malebod a kapethaplisa iran ko Gawii a Kapangokom igira a miyaparo siran, na ago lagid iyan mambo a malebod a kaphikira iran a miyapatot kiran so kapakasoled sa Sorga, na marayag a karina a mapapapas kiran so maaleken a kenal ko Allah.

So Panarima Iran a Kiyatangkaan Den So Katharoa Sa Pekhababayaan Iran So Allah

Isa a sabap o ino so sabaad ko manga tao na di iran ikhalek so Allah ago di phananggila ko manga galebek iran na so katharoa iran a pekhababayaan iran so Allah. Aya mataan a toos ko titho a babaya ko Allah na taralbion so kambaliadaten ago so kaphagawata ko ginawa poon ko ipekhagowad o pekhababayaan iran, ogaid na aya piyakamemesaon na amay ka pagiksaminen tano so kaphaginentao a giyaya manga tao na dion khatoon a giyaya a manga toos. So tao a titho a pekhababayaan iyan so Allah na lebi a ikakaip iyan so manga tamana o Allah, khababayaan iyan so pekhababayaan o Allah ago titho a panananggilaan iyan so di khababayaan o Allah. Sii ko sakero-kabinteng iyan, na pephanamaran iyan so ikasosoat o Allah sii ko madalem a kasesela-selaa niyanon, so sarig iyanon ago pangongonotan iyanon a aden a panagontamanon. So sekaniyan a petharoon iyan a pekhababayaan iyan so Allah ogaid na so kaphaginentao niyan na makalelepas ko manga tamana o Allah, na di makapetharo sa titho a benar ago ikhlas. Giyaya a kada ikhlas iyan na pekhagawi sa tiyoba ago maregen a siksa.

Aya lebi a pontos ai na so kiphayagen ko babaya iyan mokit ko katharo bo na da den a kipantag iyan arowar ko kapelalima niyan ko ginawa niyan ago kapakiilay-layin ko sosobra a sarig ko ginawa niyan. Giyanan a olawla na tarotop a sopaka ko rahas ago risalah o Qur’an.

So titho a Muslim na ipekhalek iyan so Allah ago mananagontaman ko kaphiya-piyai niyan mangongonotan ko manga sogoan o Allah. Aya mapiya a ibarat na so manga babay a Muslim sii ko masa o Rasulollah (saw). So manga babay a miyamaratiyaya sa giyoto a masa na giyakes iran so sogoan kiran o Allah pantag ko kakhombongi iran ko manga olo iran a tanto a mabababaya sa da den a sendod na ininggolalan iran. So Hazrat Aisha (ra) na piyanothol iyan so tanto a kapiya a kiyapangongonotan o manga babay ko kinitoronen o ayat pantag sa kakombong:

“Sii ko kinitoronen o ayat a: ‘Sapengen iran so manga kombong iran ko manga rareb iran.’, na kinisi iran so manga bongkos iran sa lawas na inisapeng iranon.” (Ibn Kathir, Commentary on the Hadith and the Holy Qur'an Tefsiri, Vol. 11, p. 5880)

So manga Muslim a miyamakatondogon na miyangongonotan mambo sa giyaya a sogoan sa lagid iyan a panagontaman.

So Kalek a Phapasod Ko Kada Meleng

So Allah na tanto Niyan a kaip so manga mambebetad o manga tao ago so pangindao iran, so simba iran ago pamikiran a pekhititik ko manga otek iran. Na sabap saya na aya taralbi ko tao na pangadap ko Allah sa lompiyo a niat ago panagontamanani niyan a kimbolayokaan Rekaniyan. So soti a kalek ko dalem a ginawa na phakamowayan sa managa sipat a kapangongonotan, kapangoyat ko mapiya dadabiyatan ago kazalimbetad a pantek ko kakhaparolia ko babaya o Allah.

So kalek o manga tao a da pag-agama na salakaw saya. So khagedam iran a kalek na kena ba tatap, a di kadthi. Igira a tipengan siran sa masopiit a betad, na pethademan iran so rarangit o Allah ago ikhalek iran so khaoriyananon. Ogaid na giyai den a kiyapokasa kiran o Allah sa giyoto a kamaregenan, na mimbalinganan siran peman ko andang a kalalayaman iran a kaongkir. So Allah na bigan Iyan ai sa ibarat sa Qur’an:

“Sekaniyan i pephakalalakaw rekano ko manga kalopaan ago kalodan, taman sa igira makada kano sa manga kapal, na ago pephalaya-layag siranon sii ko mapiya a endo, a pekhabaya-baya siranon, na ago makawma kiran so mabager a endo ago so manga bagel na mamakawma sa bala-bala iran, na ago matangked iran a kiyaseletan siranon. Na mamangni siran ko Allah, a baloyin iran so paratiyaya iran a tolabos para Rekaniyan bo: ‘O sabeta kaming Ka sii na mataan a ped kami den ko manga mananalamat.’ Na oriyan iyan na amay ka miyasabet Iyan siran, na mimbaloy siran a manga phamanopak ko Lopa a giyoto na di ontol. Hay manga manosia! So kapakasosopaka iyo na sii bo sopak ko manga ginawa niyo, - makempet a kababaya ko kawyag-oyag sa donya, na oriyan iyan na sii kano Rekami bo pagendod, ago phanotolen Ami rekano so manga pinggogolawla niyo. (Surah Yunus: 10:22-23)

Khailay tano sa giyanan a ibarat a so kalek o lagid anan a manga tao na di kiran phakabegay sa gona. o ipagabay siran ko manga miyamaratiyaya na khailay a di siran phamakasowa ago phamangonotan o di na di iran phamimikiranen so maana o manga lagid anan a ma-oolawla. So Allah na pitharo Iyan sa Qur’an a so siranoto a makaphasinagad sa maaleken a kenal na siran so phangongonotan:

“Sekaniyan a aden a kalek iyan na phakatadem. Ogaid na phalagoyan o marata i okor.” (Surat al-A'la: 87:10-11)

Saya na miyailay tano a so manga tao a da a tangked iyan a inaloy sa giyanan a manga ayat na sii maaped ko ikadowa a sagorompong. Sabap sa di siran phakagedam sa titho a kalek ko dalem a ginawa iran a para ko Allah. So manga ma-oolawla a phangitatalemba kiran na di kiran phakatoro ko ontol a lalan. Piyanothol reketano aya o Allah makapantag sa giyaya manga olawla iran sii ko madakel a manga ayat iyan sa Qur’an. Ibarat iyan na:

“Tharoang ka: ‘Antawaa i kirek ko lopa ago so madadalemon, o katawi niyo?’ Na petharoon iran: ‘Rek o Allah.’ Tharoang ka: ‘Na ino kano di phananadem?’ Tharoang ka: ‘Antawaa i kirek ko pito lapis a langit ago so Aras a mala?’ Na petharoon iran: ‘So Allah.’ Tharoang ka: ‘Na ino niyo di khaleken so Allah?’ Tharoang ka: ‘Antawaa i sii sa tangan Iyan so kapaar ko langowan-taman, ago Sekaniyan i phakalinding ago da a phakalinding poon Rekaniyan, o katawi niyo?’ Na petharoon iran: ‘So Allah.’ Tharoang ka: ‘Na ino kano khalimpang ago thalikod ko benar?’ Kena, ka initalingoma Ami kiran so benar, ago mataan a manga bogkhag siran.” (Surat al-Muminun: 23:84-90)

 

8 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."