< <
7 / total: 12

Baadan 6: So Manga Balas Ko Maaleken Ko Allah

Inirampay Kiran Sa Donya So Mapiya a Bandingan

So manga tao a miyagoyag-oyag sa donya a daon so maaleken a kenal ko Allah, a aya tano phagosayen sa oriyan ai, sii ko manga ayat sa Qur’an, ago so di kapepharasan a kalek a kaphasinagadan iran ago so lebi a kaporo a daradat o Allah. Siranoto, a salakaw saya, a ipekhalek iran so Allah ago manananggila, na khaparoli iran so kapakalidas ko langon a paras a kalek sa Mawri-Alongan ago iphaginentao iran so kawyag-oyag iran a sii ko sironga a tabang ago gagaw o Allah. Siranoto a manga titho a miyamaratiyaya a sii ko tenday a kawyag-oyag iran na makagegedam sa mala a pangandam ko Apoy amay ka makatalingoma so Gawii a Kapangokom, na khaawat siran ko oman i pisosonan a kalek ago matatangked a makalilidas siranon. Apiya pen inirampay o Allah sii sa donya giyaya a mapiya a manga bandingan sa Qur’an, na sii ko Alongan a Mawri na phayagen Iyan pen ko manga oripen Iyan so mas madakel a mapiya a manga bandingan:

“Hay, manga oripen Aken! Da a ikhalek iyo sa alongan ai, ago da a mipemboko iyo. (Sekano) a miyamaratiyaya ko manga tanda Ami ago mimbabaloy a manga Muslim: ‘Soled kano ko Sorga, sekano ago so manga karoma niyo, a mabababaya.’ Na iphagilid kiran so manga bolawan a talam ago baso, a katatangelan sa langon a ikhababaya o ginawa, ago langon a ikhasoat o mata. Na ron kano ron khatatap sa dayon-sa-dayon. Giyanan so Sorga a phikipangowarisan rekano sabap ko manga amal iyo a pinggogolawla niyo (sa donya). a katatagoan sa madakel a manga onga a khakan iyo (sa saden sa kabaya iyo).” (Surat az-Zuhkruf: 43:68-73)

Sii ko ped a manga ayat sa Qur’an, na piyayag o Allah a giyaya a mapiya a manga bandingan mokit ko manga malaikat Iyan, a da den a angan-anganon a ikhapiya ginawa o manga miyamaratiyaya a mangingindao ko Sorga:

“Mataan, a so siranoto a petharoon iran: ‘Aya Kadenan ami na so Allah,’ na ago phamaginontolan siran, na ithoron kiran so manga malaikat: ‘Di kano khalek, ago di kano pemboko! Na pakapiyaa niyo a ginawa niyo sabap ko Sorga a inidiyandi rekano! Sekami so manga khisisiyap rekano sii ko kawyag-oyag iyo sa donya, ago sa Mawri-Alongan. Ago mapembagian iyo roo so (langon) a khababayaan o manga ginawa niyo, ago mapembagian niyo so (langon) a phamangniin niyo. Saka-sakaw a poon ko (Allah a), Paririla, a Makalimoon.’” (Surah Fussilat: 41:30-32)

So Qur’an na marayag a kiyagogoda niyan sa giyaya a manga bandingan, a perarad sa da a pakataman iyan a mapepeno a kamapiyaan, a khaparoli o siranoto a titho a mimaratiyaya sii ko kaooyag iran pen sa donya.

Mapiya a Kapaginentao

So kawyag-oyag o siranoto a da paratiyaya ko Allah, a da iran kaleken Sekaniyan ago da pananggila, na ped ko kasiksaan a mitatalagad kiran, na di siran makapenggona ko titho a kariwasaan ago kabarakat a isesenggay ko manga miyamaratiyaya:

“Ago opama ka so manga tao ko manga inged na miyaratiyaya siran ago miyananggila. Na pelekaan Ami kiran so manga limo a poon ko manga langit ago so lopa. Ogaid na kagiya tiyaplis iran (so manga Sogo), na siniksa Ami siran sabap ko miyanggalebek iran (a marata).” (Surat al-A'raf: 7:96)

Ogaid na siranoto a miyamaratiyaya ko Allah a aden a kalek ko kenal iran Rekaniyan, ago miphaparangay sa kambilangatao ko manga olawla iran, na kirampay kiran so mapiya a manga bandingan ko kawyag-oyag sa Mawri-Alongan sa Sorga, ago sii sa donya, na makapenggona siran sa mala ko kapiya o Allah ago ko kariwasaan Niyan:

“Saden sa penggagalebek sa kapaginontolan, a mama o di na babay, a sekaniyan na titho a mapaparatiyaya, na mataan a pakaphaginentaon Ami sa mapiya a kapaginentao, ago mataan a imbalas Ami kiran so balas sa datar den o kapiya o pinggagalebek iran.” (Surat an-Nahl: 16:97)

Lagid mambo a okit a so da a pitatamanan a kasiksaan o manga da paratiyaya na sii den phagepoon sa donya ko kabibiyag iran pen, na sii ko miyamananggila, a manga titho a miyamaratiyaya, na so inidiyandi a da pitatamanan a kapiya na phagpoon makamowayan. Sabap ko kariwasaan ago kapiya - a giyanan so manga sipat sa Sorga, na so Allah na phikitaaman Iyan ko manga maaleken a manga oripen Iyan giyaya a manga limo ko masa a bibiyag siran pen sa donya ka aden makaphagomareg so kasisingayoa iran ko Sorga.

Lagid pen ai, na so Allah na phelindingen Iyan so manga miyamaratiyaya poon ko baram-barang a kawan ago awid a akal ko masa a kawyag-oyag iran sabap ko kiyapangongonotan iran ko manga sogoan Iyan ago manga tapaos Iyan, sabap ko kiyapaginentaonen iran ko agama Niyan, ago aya lebi, na sabap ko tatap a sarig iran Rekaniyan, so kapephantang iran, ago so kasisinganina iran ko Mawri-Alongan. Salakaw ko manga kapakamboko, na so Allah na ithoron Iyan ko manga poso iran so kalilintad ago katitikna. Oman i simba o di na galebek a mapiya, mala sa maito, na katawan iran a phagilayn siranon o Allah, ago so manga panonorat a manga malaikat na ipesorat iran den ko manga kitab o manga amal iran, na giyoto i sabap a makagegedam siran sa sakina a kiyasabapan ko kenal iran a sii sa Mawri-Alongan na khaparoli iran so langon a manga balas iran a mapiya.

Aya di saya patot a khalipatan, na so donya na darpa a tepeng. Mataan a so titho a mapaparatiyaya na phamakasagad mambo sa baram-barang a kamaregenan. Ogaid na sii ko apiya antonaa den a manggogolawla, na sii ko miyaratiyaya a ika-aalek iyan so Allah, na giyaya a manga kamaregenan na manga limo rekaniyan aya o Allah ago phakaparoli sekaniyanon sa manga balas. Aya mapiya a ibarat iyan na so Nabi Ibrahim (as), a sii ko kiyapangangkoba rekaniyan sa kabogkhagan ago sii ko kiphagitogen rekaniyan sa apoy o manga pagtao niyan, na da sekaniyan den kalebati sa maito bo a paratiyaya o di na ba sekaniyan kiyatagoi sa maito bo a angan-angan ko kiyapangongonotan iyan ko Allah o di na sii ko sarig iyanon.

Da a angan-angan saya, a so katotonga ko tao a oyag-oyag na piyakalek-lek a kasiksaan, ogaid na sii ko kapetotonga o manga tao ko Nabi Ibrahim (as) na so Allah na piyandoan Iyan so apoy a mabaloy a “kalenggaw ago kalilintad” rekaniyan na ago oriyan iyan na da a miyagedam iyan a maito bo a masakit o di na kararasay; da makamorala so apoy rekaniyan sa maito bo. So kamboko, kabinasa ago kada okor na manga siksa aya o di na manga pangita a pekhaolawla sabap ko ribat a sowa-sowai ago marata a paparangayan o tao:

"Na saden sa tiyoba a misogat rekano, na sabap oto ko pinggalebek o manga lima niyo (a dosa)…” (Surat ash-Shura: 42:30).

Salakaw saya, na so titho a miyamaratiyaya a ipekhalek iyan so Allah sa mala sa taman sa khagaga niyanon ago lalayon iyan masisiyap so ikhasoat o Allah sii ko manga olawla niyan, na so kasiksaan na kena o ba niyan aya awid a akal.

So langon a kamaregenan a phakasinagadan o manga titho a miyamaratiyaya sii sa donya na aya tarimaon na matag baden manga tepeng a maphakaoman sa mamala ago maaleken a kenal iran ko Allah, ago maphakabager iyan pen so babaya iran ko Sorga. Katawan o titho a miyamaratiyaya a langon aya a manga kamaregenan na inaden aya o Allah rekaniyan a iksamin ago sinanad a kapesinagadaan, ago mala a okoran ko kapakamowayana niyan ko manga-pipiya a dadabiyatan iyan, ko kaphantang iyan, ago asar a di mada so sarig iyan ko Allah, na pembaloy aya a mala a paro ko kaphakakowa niyan sa manga balas sa Mawri-Alongan. So Qur’an na inaloy niyan sa marayag so sipat o kapekhatarimaa ko manga maoolawla a mala a okoran; na sii ko manga titho a miyamaratiyaya a maaleken ko Allah, na pitharo o Allah sii ko isa ko manga ayat Iyan:

“Na pitharo ko siranoto a ipekhalek iran so Allah, ‘Antonaa i initoron rekano o Kadenan niyo?’ Na pitharo iran: ‘Mapiya.’ Na sii ko siranoto a miphiya-piya, na aden a mapiya a bagian iran sii sa donya, ago so inged a Mawri-Alongan i lebi a mapiya. Na sabenar a mapiya so inged o manga maaleken (ko Allah).” (Surat an-Nahl: 16:30)

So kapatay o titho a mapaparatiyaya a miyaginentao sa donya sa kapaginontolan na mapiya ago malebod, so kawyag-oyag iyan sa Mawri-Alongan na phasagipoon ko kaphakabolosa rekaniyan o manga malaikat, na ago so khatarosan iyan na kasosoat ago kalelebod.

Malebod a Kapamagitong

So titho a miyamaratiyaya na pezasakoya ko manga-pipiya a amal sii ko tenday a kawyag-oyag iran sabap sa kalek iran ko kapakaadap ko maregen a kapamagitong sa Mawri-Alongan. Sisiyapen iran phiya-piya so manga tamana o Allah. Piyakarayag o Qur’an a giyaya a kalek o manga titho a miyamaratiyaya:

“Ipethoman iran so manga kazapa iran ago ipekhalek iran so gawii a so karataan iyan na lomalangkap. Ago phamemegay siran sa pangenengken, apiya sii ko kapekhababayai iranon, ko manga miskin ago so manga ilo ago so makakalaboso. (A petharoon iran:) ‘Phakaken ami sekano sabap bo ko babaya ko Paras o Allah. Da a singanin ami rekano a bayad o di na panalamat. Mataan a ipekhalek ami so poon ko Kadenan ami a gawii a maregen ago piyakaboko-boko a karomasayan a maphakarimeng iyan so manga paras (sabap ko mitataralo a kagowadon).’” (Surat al-Insan: 76:7-10)

Sii sa Mawri-Alongan na so Allah na phakaliwanagen Iyan so manga paras o siranoto a maalek Rekaniyan ago so kaphamagitonga kiran na malebod. So manga kitab o manga amal iran na khidawag kiran sa kawanan a lima iran na ago so ipekhalek iran a kapamagitong na phakalebod kiran:

“Na sekaniyan a mibegay ron so Kitab iyan sa kawanan a lima niyan, na mataan a maphamagitong sa malebod a kapamagitong, ago pekhandod ko pamilya niyan a mabababaya!” (Surat al-Inshiqaq: 84:7-9)

Amay ka mapasad so kapamagitong, na so manga titho a miyamaratiyaya na tanto a khababaya sabap ko kiyapakalidas iran sa kasiksaan sa Naraka. Sa lagid den a giyoto a kiyaaloya ron sa giyanan a ayat, na khasoy siran ko manga pamilya iran a mabababaya.

Tatap a Kawyag-oyag Sa Sorga

“Ogaid na so siranoto a ipekhalek iran so Kadenan iran, na bagian iran so manga Sapadan a phamangondas ko kababaanon so manga lawas-a-ig, na khatatap siran roo sa dayon-sa-dayon; a saka-sakaw kiran a poon ko Allah. Na so sisii ko Allah, na lebi a mapiya ko siranoto a miphipiya-piya.” (Surah Al 'Imran: 3:198)

“Aya ropaan o Sorga a inidiyandi ko miyamananggila (a maaleken ko Allah): Manga lawas-a-ig ko kababaanon a phamangondas ago tatap so manga pangenengken ago so kalenggaw a along iyan. Giyanan i tangked a khaoriyanan a darpa o manga miyamananggila. Ogaid na so tangked a khaoriyanan o manga da pamaratiyaya na so Apoy.” (Surat ar-Ra'd: 13:35)

So manga miyamaratiyaya a maalek a tanto ko tatap a kasiksaan sa Naraka, na ago manananggila o ba aden a masopak iran ko kabaya o Allah, na khaparoli iran so manga balas a inidiyandi o Allah ko siranoto a maalek ago manananggila, na ago phakabolosen siran ko tatap a phagingedan iran sa dayon-sa-dayon:

“Ago so siranoto a inikalek iran so Kadenan iran na indolog sa Sorga a zasagorompong taman sa amay ka makawma siranon, na kalekaan so manga paytaw ron Na so manga thatandinganon na petharoon iran: ‘So kalilintad na sii rekano! Manga-pipiya kano na pamanoled kano ron, sa matatap kano ron sa dayon-a-dayon.’ Na tharoon iran: ‘So langon a podi ago panalamat na rek o Allah! a tiyoman Iyan so diyandi Iyan rekami ago piyakipangowarisan Iyan rekami so lopa; na makaphaginged kami sa Sorga sa darpa a saden sa kabaya ami. Na sana miyakapiya-piya a balas ko manga miyamagamal!’” (Surat az-Zumar: 39:73-74)

Sii ko manga titho a miyamaratiyaya a phakasoled sa Sorga, na so pinakalebi a mapiya a itatalagad kiran ago so pinakamala a kababaya ago kapipiya ginawa na so khasalama kiran sa sowara a makapopoon ko Allah:

“’Kalilintad!’ Katharo a poon ko Kadenan a Makalimoon.” (Surah Ya Sin: 36:58)

So Allah na petharoon Iyan ko manga titho a miyamaratiyaya sa Sorga a:

“Hay, manga oripen Aken! Da a ikhalek iyo sa alongan ai; ago da a mipemboko iyo.” (Surat az-Zukhruf: 43:68)

So Allah, a Sekaniyan so miyaden ko manga manosia, na aya lebi a matao a di seketano ko pinakalebi a khababayaan tano a balas ko kiyaparatiyaya tano Rekaniyan, na giyaya a manga balas na aya mitatalagad ko manga miyamaratiyaya sa Sorga. Sabap roo na so kalebian a giyaya manga limo sa Sorga ago so manga pakamemesa a madadalemon na di kharaot mamimikiran o pamikiran o manosia. Da a pitatamanan iyan a manga limo a imbegay ko manga miyamaratiyaya a aya manga lagid iyan na da den a mata a miyakailay ron ago da den a tangila a miyakanegon; sii den ko tenday o dayon-sa-dayon na so langon-taman a khasinagadan iran na palaya den maka-aayon ko kabaya iran:

“… Khakowa iran so langon a khabayaan iran sii ko Kadenan iran. Giyanan so pinakalebi a Limo.” (Surat ash-Shura: 42:22)

So Qur’an na pipharasan iyan so oman i betad o kawyag-oyag o manga miyamaratiyaya sa Sorga, lagid o manga darpa o walay iran, so manga ditaren iran, so manga darodopa iran, so kapiya o piyagalibe-libetan, so pangenengken ago so manga ped a pitibarangan a kamapiyaan a nomanayaw kiran roo.

Sii ko isa a manga ayat sa Qur’an, na so tatap a manga kawyag-oyag o siranoto a maaleken ko Allah ago so piyakalek-lek a khaoriyanan o siranoto a da a kalek iyan ko Allah na piyakapagabay:

Aya ropaan o Sorga a inidiyandi ko miyamananggila (a maaleken ko Allah): Na roo na katatagoan sa manga lawas-a-ig a ig a so taam iyan ago baw niyan na da pagaalin, agolawas-a-ig a gatas a so taam iyan na di khaalin, ago lawas-a-ig a arak a mapiya i taam ko phamanginomon, ago lawas-a-ig a teneb a da sanin-saning iyan; na roo na katatagoan sa manga pitibarangan a onga, ago rila poon ko Kadenan iran. (Na ba aya) lagid ko siranoto a phaginged sa tatap ko Apoy sa dayon-sa-dayon, a phamakainomen sa phelikabo a ig a phangatetepedon so manga tinai iran (Surah Muhammad: 47:15)

Mataan a aya bo a kailangan o tao a makasisiyap ago makakekenal na so kanggegeda-gedaa niyan sa giyaya a manga mapenggogolawla sa Mawri-Alongan sa kaadeni ron sa phagorareg a pangindao ko Allah ago kalek Rekaniyan.

Pinakalebi a Balas Na So Tatap a Kasosoat o Allah

“So Allah na inidiyandi Iyan ko manga miyamaratiyaya, -manga mama ago manga babay- sa manga Sorga a phamanogaon so manga lawas-a-ig ko kababaanon, a roo siranon den matatatap sa dayon-sa-dayon, ago manga-pipiya ago manga-ala a walay sa Sorga a Aden. Ogaid na aya titho a lebi roo na so mapiya a kasosoat o Allah. Giyanan i titho a lebi a mala a kapakadaag.” (Surat at-Tawba: 9:72)

So pinakalebi a karahasiyan a kasosoat a kapesinagadan o manga miyamaratiyaya amay ka makasoled siran sa Sorga na so kabenaran a iphoon den sa giyoto a oras na so Allah na masosoat kiran den, ago pekhababayaan Iyan siran den, ago di Niyan siran den siksaen ago pembaloy siran a manga bolayoka Iyan sa dayon-sa-dayon. So kakowaa sa ikasosoat o Allah na aya pekhapoonan sa kababaya ago kapipiya ginawa a matatangked a pinakalebi a di so manga kiyasinagadan sa donya. So ikasosoat o Allah na aya titho a phakataramis ko manga limo sa Sorga. Apiya pen so manga balas sa Sorga na titho den a manga-pipiya, na aya pinakalebi saya na so kababaya ko katokawi a kiyatangkedaon o Kadenan o langon a kaaden sa kiyapag-argai Niyan ko tao sa makapharoli ko kapiya Niyan. Pitharo sa Qur’an:

“Hay ginawa a thatana ago lomilintad! Endod ka ko Kadenan ka, a masosoat ago makasosoat! Soled ka a ped ko manga oripen Aken, Ago soled ka ko Sorga Aken!” (Surat al-Fajr: 89:27-30)

 

7 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net