< <
6 / total: 12

Baadan 5: So Manga Sipat o Miyamaratiyaya Sabap Ko Kalek Ko Allah

So Kaporo a Daradat Ko Pangilaylayn o Allah

“… Mataan! Aya pinakalebi a seselaan rekano sii ko pangilaylayin o Allah na so pinakalebi a maontol. Mataan! So Allah na Matao, a Makaip.” (Surat al-Hujurat: 49:13)

Aya mataan na so daradat o tao sii ko Allah na sii bo matitimo ko kala iyan i kenal Rekaniyan, sii ko kala iyan i kanggagalebekan sa manga-pipiya a amal, sii ko kinggolalanen iyan ko manga sogoan sa Qur’an, sii ko kapiya niyan i dadabiyatan ago sii ko kathomangked o paratiyaya niyan. Opama ka daon so maaleken a kenal Rekaniyan na di khakowa o tao giyaya a manga sipat ago dadabiyatan. Giyoto i sabap a so kala a kalek ko Allah a matatago ko poso o tao na aya mala a toos ko kaporo iyan i daradat ko Allah.

So Kapakapesenggayaa Ko Ontol Ago Ribat

“Hay, Sekano a miyamaratiyaya! o kaleken iyo so Allah, na senggayan kano Niyan sa Furqan (pasodan ko kapakasesenggayaa ko ontol ago ribat), ago lalasen Iyan rekano so manga dosa niyo, ago perilaan kano Niyan; ago so Allah i kirek ko Limo a lebi a mala. (Surat al-Anfal: 8:29)

So gaas ko kapakasenggayaa ko ontol ago ribat ago so kaphakala o sabot saya na mataan a aya pinakamala ago pinakalebi i arga a manga limo a pamemegayan ko siranoto a titho a miyaratiyaya sii sa donya.

Opama ka so tao na kiyabegan sa katao ko kapakasenggayaa ko benar sii ko ribat, na so oman i katharo iyan, oman i gowa-gowai niyan, oman i pamikiran iyan ago oman i sembag iyan na masagogod ago maontol. Sabap sa so tao a ipekhalek iyan so Allah na magaan a kakhakilalaa niyan ko benar ko ribat, na aya penggolawlaen niyan na so lebi a pekhababayaan o Allah sii ko langon a penggagalebeken iyan. Mapopokas rekaniyan so kada geda-geda, kada tangked, kapag-alang-alang, kawan, o di na karirimbot a pamikiran. Aya sopaka aya na so siranoto a da khabegi sa gaas ko kapakasesenggaya na okoran iran so kabinasaan, sii sa donya ago sii sa Mawri-Alongan.

Matatakep a Bagian Ko Limo o Allah

“Hay, sekano a miyamaratiyaya! Kaleken iyo so Allah, ago paratiyayaa niyo so Sogo Iyan. Ka began kano Niyan sa takep ko Limo Iyan, ago senggayan kano Niyan sa sindaw a khilalakaw niyo (sa matitho), ago perilaan kano Niyan. So Allah na Paririla, a Makalimoon.” (Surat al-Hadid: 57:28)

Sii sa Qur’an na inidiyandi o Allah ko langon a manga oripen Iyan a maaleken Rekaniyan ago manananggila a so kawyag-oyag iran na babarakaten, melagid so makadonya ago so makarahas. Sabap sa pitharo reketano o Allah sii ko ayat sa Qur’an:

"… Miyasoat kiran so Allah ago miyasoat siran Rekaniyan.” (Surat al-Ma'ida: 5:119)

Para sii ko titho a miyamaratiyaya, na so kaphagepeda rekaniyan o Allah sii ko limo Iyan na aya mataan na dion phakatimbang so langon-taman sa donya.

Di tano phakalipatan a sii ko kaphagenentao tano sa donya, na so Allah na khapakay a began tano Niyan sa kasosonor, kariwasa, baraka, kasosoat ago kapaparo. Ogaid na sii sa Mawri-Alongan, na so siranoto a maaleken ko Allah na aya phakaparoli ko da takes iyan a limo ago pitake-takep a kabarakat, a so sii sa donya na dion den kilagid.

Tatarimaen So Simba

“Na batiyaang ka kiran so titho a totholan ko dowa a wata o Adam; gowani ko khorban siran (para ko Allah), na tiyarima so poon ko isa kiran na da tarimaa so poon ko ped iyan. Na pitharo o mori ko mona: ‘Bonoon ko seka den.’ Pitharo o mona: ‘Mataan a aya bo tharimaen o Allah na so poon ko maginontolan (a maaleken ko Allah). (Surat al-Ma’ida: 5:27)

Saya, na pitharo o isa ko manga wata o Nabi Adam (as) a aya bo a petharimaen o Allah a amal na so makapopoon ko tao a maaleken ko Allah. So siranoto a daon so kalek ko Allah, na sii ko asal a maana niyan, na di iran khapodi so kapakagagaos o Allah, ago di iran khagedam so mamala a patot ko Allah. Sabap sa giyaya a mabebekog a panarima iran ko kawyag-oyag ago so misasartaon a kiyazalebog o manga sowa-sowai iran ago manga dadabiyatan iran, na so langon a panagontaman iran na matatangked a da den a ba niyan kipantag sii ko pangilaylayn o Allah. Sabap saya, na inisogo o Allah a aya pinakalebi ko langon-taman ko tao na matarombalay rekaniyan so dadabiyatan a maaleken a kenal ko Allah ago so kapanagontamani ko ikasosoat Iyan. So salakaw saya a okit a makaphapasod sa kataplis saya na aya khaoriyanan iyan na mala a kasendit a lagid a giyaya a inaloy sa Qur’an:

“Ino, ba so sekaniyan a pimbalay niyan so onayan o walay niyan sa pantag bo ko pangongonotan ko Allah ago so ikasosoat Iyan na aya mapiya, o sekaniyan a pimbalay niyan so onayan o walay niyan sii ko kilid a thebaan a magaan den matebar, ka aden maolog a ped sekaniyanon ko Apoy ko Naraka? Na so Allah na di niyan thoroen so manga darowaka.” (Surat at-Tawba: 9:109)

Di den khapakay a ba so simba o siranoto a daon so maaleken a kenal ko Allah ago aya olawla iran na piyakasisingay, na ba khabaloy a mananagontaman ago thotomangked. Sii ko oman i galebek o di na simba a penggalebeken iran na khaalongon so babaya ko kapaki-ilay-ilayin o di na kapagambog o di na khasipaton so antap iyan a asar kon a makalebi a kapekhaylaya rekaniyan a di so manga ped iyan. Na sabap roo, na so langon a penggalebeken iran ko tenday a kawyag-oyag iran na da den a bali niyan ago da den a khaporon iranon taman sa, o di siran bo pethawbat ko Allah ago pezalimbetad ko manga olawla iran.

Kalelebod o Kapaginentao

“… Na sekaniyan a ikhalek iyan so Allah,- na phakalobodan Iyan ko manga okit iyan.” (Surat al-Talaq: 65:4)

So Allah na pephakalebodan Iyan so titho a manga miyamaratiyaya – a manananggila ko di Niyan ikasosoat ago sisiyapen iran so manga tamana Iyan - a makatharidaya siran sii ko limo Iyan, sii ko linding Iyan ago sii ko tabang Iyan. Phakadayaen Iyan kiran so manga okita ko langon a manga galebek iran. Sii ko katharo ko isa a ayat sa Qur’an:

“Ago phakaleboden Ami reka so okit a malebod.”(Surat al-A'la: 87:8)

So Allah na pephakaleboden Iyan so kaphaginentao o manga oripen Iyan ko oman i betad iran sa masolen o di na marayag, melagid sa kandonya o di na karahasiyan.

So Allah Na Pembegay Sa Manga Nanao Ko Kalidasi Ko Maregen

“… Na sekaniyan a ikhalek iyan so Allah,- na senggayan Iyan sa okit a kilidas iyan ko maregen.” (Surat at-Talaq: 65:2)

Sii ko manga mananagontaman ago maaleken a manga oripen o Allah, na da a kamaregenan a ba da okit iyan o di na ba di khagaga. Sabap ko Allah, na pekhagaas iran a ombawan iran so oman i pangalang a khabaak iran mokit ko kaphagosara iran ko katao ago sabot a inibegay Niyan kiran. Apiya sii ko tanto den a maregen a manga maoolawla, na so Allah na pembegay sa manga nanao ko manga okit a kaphakaliyo iranon, na apiya pen i kadthi a kareregeni kiran na di siran matatarambisa. Giyaya i diyandi o Allah ko manga miyamaratiyaya.

Phonaen o Allah So Manga Ribat a Miyanggalebek Iran, Perilaan Iyan Siran Ago Pethake-takepen Iyan So Manga Balas Iyan Kiran

“Giyoto so Sogoan o Allah, a initoron Niyan rekano. Na sekaniyan a ikhalek iyan so Allah,- na pelalasen Iyan so manga dosa niyan ago phakalaen Iyan so bagian iyan a manga balas.” (Surat at-Talaq: 65:5)

Oriyan o kapatay iran ago amay ka phamagitongen siran, na so manga titho a miyamaratiyaya na malebod a kaphamagitonga kiran. Sabap aya ko inipaginentao o manga miyamaratiyaya so kawyag-oyag iran sa donya a maka-aayon ko toroan o Kadenan tano a miyaden kiran. Aya mataan na kena ba da manga karibatan iran ka khapakay a miyamakandosa siran, ogaid na so Allah, a Sekaniyan so Kirek ko da-a-pitatamanan-iyan a limo, na pitharo Iyan sa Qur’an a perilaan Iyan siran:

“Tharoang ka: ‘Hay manga oripen aken, sekano a lomiyalim ko manga ginawa iran, di kano khadai sa panginam ko Limo o Allah. Mataan a perilaan o Allah so langon a manga dosa. Mataan a sekaniyan so Paririla, a Makalimoon.’” (Surat az-Zumar: 39:53)

Sabap roo, na siranoto a rinilaan o Allah na phakaparoli mambo sa mas mala a balas ko miyanggagalebek iran sa donya; phakasoleden siran ko Sapadan a mapepeno a di khaitong a manga limo.

So da sangko iyan a gagaw o Allah na kharayag ko manga titho a miyamaratiyaya apiya sii pen sa donya. Sabap ko maaleken a kapananggila iran, so babaya iran Rekaniyan ago so manga-pipiya a pinggagalebek iran, na so manga balas ko kapiya iran ago so kainay o dadabiyatan iran na pethake-takep sa madakel. Apiya pen makaootang siran ko Allah sa simba ago pangongonotan Rekaniyan sabap ko kawyag-oyag a inibegay Niyan kiran ago so manga di khaitong a manga limo a isasarta Iyanon, na so Allah na mokit ko kawlad o kasalinggagawn Iyan na balasan Iyan siran sa titho a makasasabap ko da lagid iyan a kapiya Niyan ago kapangalimoon Iyan.

 

6 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net