< <
4 / total: 12

Baadan 3: Ino Pekhaleken o Miyamaratiyaya So Allah?

Aya kakhasabota o ino a so manga miyamaratiyaya na ipekhalek iran so Allah, na taralbi a kasabotan pasi a so kalek ko Allah na gedamen a pephakabiyag ko manga miyamaratiyaya sii ko paratiyaya iran, sii ko kapanagontaman iran, sii ko babaya iran ago mamala iran ko Allah. Mababaloy a giyai a kalek a linding o tao poon ko kakhaoyagi kiran sa manga dadabiyatan a ipekhagowad o Allah. Pekhapelit iyan so reges a ondas o baya-ginawa ago so kaperarad o da ren a kandato o karataan. Amay ka sinagadan aya sa mapiya a panarima, na giyaya a kalek na pembegay sa tatap a kapakamowayan o manga-pipiya a galebek ago paparangayan.

Giyaya a kalek na khaawat iyan so manga miyamaratiyaya poon ko siksa o Allah, ago maphakarani niyan siran sii ko ikasosoat Iyan ago manga limo Iyan, a aya pagondasan iyan na lebi a makarahas a kapipiya ginawa. Khilaham iyan ko miyamaratiyaya so katataralbi ko kapagadati sii ko manga tamana o Allah, khibegay niyan kiran so titho a kapanagontaman ko kapelolobaa ko ikasosoat o Allah ago so tatap a kapanananggila. Khaoriyanan ai, na sabap ko kalek o mapaparatiyaya saya sa donya na phakalidas ko kalek sa Mawri-Alongan ago so tatap a kalek roo ago so kalipedes o siksa sa Naraka. Aden a ayat sa Qur’an a marayag:

“… Na mapembagian iran so balas kiran o Kadenan. Di siran den makaphangandam ago di siran den makapemboko.” (Surat al-Baqara: 2:274)

So manga miyamaratiyaya a ika-aalek iran so manga pangita o Allah ago so siksa Iyan, ago totomangked maginengka ko manga sogoan Iyan ago so kokoman Iyan, na khapadaleman sa lebi a mapiya a dadabiyatan, a ikhasoat rekaniyan o Allah: lagid o kapangalimbabaan, kaperirila, kapangapediin, kapanagontaman, madalem a sabot ago kenal ko manga kalebian ko kiyapangaden o Allah. Giyaya a manga tao na kharayag kiran so dadabiyatan a kambilangatao ago kadadaleman siran sa mala a kenal ago malantas a pandapat. Aya katines ai na so kalek ko Allah ko karahasiyan na pekhabegay a gona ko miyamaratiyaya. Maphakalantas iyan so pandapat iran ko dalem a ginawa iran, ago pekhambowaton so seselaen a kapagamal ko makarahas a betad a pakaoorogen pen o koyapetaan o makatohan a ongangen; giyai i gonsi ko tatap a balas ago kapipiya ginawa.

Ika-aalek Iran So Kaporo o Allah

So mapaparatiyaya a aden a kenal iyan ko Allah a lagid o kiyaaloya ron sa Qur’an ago titho a penggegeda-geda ko manga kalebian o Allah na magaan-sa-magaan na khagedam iyan giyanan a pagenes a mamala pantag ko kaporo ago kalebian o Allah. So kaporo o Allah ago so kala ago da takes a gaas o Allah na makhapamola ko ginawa o mapaparatiyaya sa titikna a mamala ago memesa.

Giyaya a kalek na onayan a kalek, a phagedto ko poso o mapaparatiyaya a aden a kenal iyan ko kaporo ago kala o Allah. So manga pangkatan a giyai a kalek na pephagomareg sa saden mambo sa kadalem o paratiyaya o tao ago so kala a kapakagaas iyan i geda-geda. Giyaya a paras a kalek na iningaranan sa Qur’an sa “hashyat” (kalek a aden a mamalaon).

So Allah i thatandingan sa da takes iyan a bager, da takes iyan a katao ago da takes iyan a ongangen. Phenggolawlaen Iyan so kabaya Iyan sa saden sa kabaya Iyan. Da a baon makaphanomarya ko penggolawlaen Iyan, ogaid na phanomaryaen Iyan so manga tao pantag ko pinggolawla iran. So Kadenan tano na kawasa-mangariwasa a di maka-khakailangan ko apiya antawaa o antonaa. Ogaid, na so langon a manga kaaden na maka-khakailangan Rekaniyan. Oman i isa ago oman i shai na inaden poon ko da na so Allah i minggira-giray ko ka-aaden iran. Sekaniyan i Kirek ko oman i shai ago oman i isa. Opama ka khabayaan Iyan na pholangen Iyan so oman i isa ago zambian Iyan siran sa salakaw a manga kaaden. Da a khalipatan Iyan. Opama ka aden a khabayaan o Allah a makamowayan, na aya bo a petharoon Iyan na “Kon” (aden) na miyaaden. Da a phakadokaw Rekaniyan. Di den khaparo ko tao a baraakal a ba Rekaniyan di phaginengka sa isa bo ka inek, aya pen o baon somopak, a so kalebian o Allah na da a takes iyan.

So tao a khekenalen iyan so Allah sa lagid o kiyaaloyaon sa Qur’an ago phopodiin iyan so bager o Allah na khikolobon so mala a mamala ko kalebian o Allah na ago phaparangay sa kapangalimbabaan ago kapanananggila a sabap bo ko Allah. So mapaparatiyaya a makakaip iyan so kala o Allah, so kaporo o Allah ago so bager o Allah na makakaip iyan mambo so manga ped a sipat o Allah a lagid o: “So Pephanaop” (Al-Muntaqim), “So Pephanegel” (Al-Jabbar), “So Pephamekel” (Al-Qabid) ago “So Pephanapanas” (Al-Muzill). Khakenal iyan mambo a saden sa olawla o di na katharo a makasosopak ko manga sogoan o Allah na di den khapakay o ba da a sembagon o Allah. So miyamaratiyaya na aya kanggagalebekan niyan na sii ko katawi niyan a so langon-taman na kaip o Allah, a so Allah na makalalangkolob ago makalalambasa, na ago so Allah na mas marani rekaniyan a di so piyagogat-ogatan a lawas iyan.

Sabap ko kathotomangked o miyamaratiyaya, na so Allah na balasan Iyan sekaniyan poon ko da a takes iyan a Limo a khapayagon sa giyai a donya, ago sii sa Alongan a Mawri sa kasorgaan:

“Na Sekaniyan a ipekhalek iyan so kapakatindeg ko Hadapan o Kadenan iyan, na aden a dowa a manga Sapadan.” (Surat ar-Rahman: 55:46)

Aya lebi a mataan, na aya kapakaontol o khapodia ko Allah na taralbi a khapadaleman pasi sa mapiya a sabot ko manga karina Niyan sa Qur’an ago so kakenala ko manga tanda Iyan sii sa donya. Iphoon ko pinakamaito a shai o di na “cell” taman ko pinakamanga-ala a bitoon ago so manga zasagorompong a manga planita sa kawang. So mala a sowa pantag ko manga kaaden o Allah na pephakaoman sa kalek Rekaniyan. So kakhasowaa sa giyaya a manga betad na phakakowaon so tao sa mas mala a ikhipodi niyan phiya-piya ko da a takes a ongangen o Allah, ago sii ko gaas ago katao Niyan a marayag sii ko manga piyaginek-inek a kiyatharombalaya Niyan sii ko di khaitong a manga inaden Iyan, na ago khasabotan mambo phiya-piya o tao so kada a lagid o Gaas Iyan ko kapangaden. Giyai mambo i khapoonan sa kapethake-takep o kalek ko Allah. Piyayag o Allah a giyaa a sikrito sa Qur’an:

“… Aya bo a maaleken ko Allah ko manga oripen Iyan, na so aden a sabot iyan. So Allah na Mabager, Paririla.” (Surah Fatir: 35:28)

Ika-aalek Iran So Manga Tapaos o Allah

Sii ko isa a ayat, na pethapaosan o Allah so manga miyamaratiyaya ko kikhaaleken iran ko manga pangita Iyan sa lagid o kikha-aleken iran ko Kaporo Iyan:

“… Giyanan i balas o sekaniyan a inikalek iyan so kapakatindeg ko Hadapan Aken, ago ipekhalek iyan pen so manga pangita Aken.” (Surah Ibrahim: 14:14)

Inidiyandi o Allah ko siranoto a daon paratiyaya ago daon pangongonotan, a da iran tangkapen so ikasosoat Iyan ago tomiyaplis ko manga sogoan ago so manga tapaos Iyan, ago so da a pitamanan a makarahas (spiritual) ago makabadan (physical) a kasiksaan. So titho a mapaparatiyaya na katawan iyan a da den a shai sa giyaa donya a ba makalilidas ko kasiksaan o Allah. Sabap bo aya sa tanto niyan a ipekhalek o ba sekaniyan mapadalem sa di khatangkaan ago di khapos a kasiksaan sa Naraka, a inidiyandi o Allah ko siranoto a tomiyaplis ko paratiyaya. So makarahas a betad o manga titho a miyamaratiyaya na inaloy sa Qur’an a:

“Ago siranoto a miyangimbenar ko Gawii a Kambabadala. Ago siranoto a maalek ko siksa o Kadenan iran. Mataan a da a pitanggisaan a makalilidas ko siksa o Kadenan iyan.” (Surat al-Ma’arij: 70:26-28)

So manga ginawa o siranoto a manga miyamaratiyaya a tanto a maalek ko Allah na phananabaden igira pembatiyaen iran giyoto a manga ayat sa Qur’an a phakaaloy ron so Apoy. Salakaw saya, na so siranoto a di phamaratiyaya na di iran khasabotan so manga maana o Kitab o Allah, sa apiya den i kapembatiyaa iranon. So bo so manga titho a miyamaratiyaya i phakasabot sa giyaya a manga ayat sa Qur’an ko manga pangita o Allah pantag ko kasiksaan sa Naraka. Aya bo a phangongonotan sa Qur’an, a ipekhalek iran so siksa o Allah ago miyananggila phiya-piya, na siran so manga titho a miyamaratiyaya. Aya oriyan iyan na pembaloy siran a manga ladiyawan, kena ba para ko manga salakaw a manga tao, ka para sii ko manga tao a maaleken ko Allah a miyamaratiyaya - a siran so piyodi sa Qur’an - ago so manga nabi.

Giyaya a manga tao na kena ba manga tabowakar, o di na ba manga-ala i kiber, a aya pipikiren iran sa manga ginawa iran na: “giyaya a manga ayat na di raken khaosar ka isa ako a mapaparatiyaya.” Sabap ko paratiyaya iran, na lalayon a kaphanginama iran ko rila ago limo o Allah, ogaid na giyaya a pangindao na mikakamboron so kalek, sa lagid o kiyaosaya sa giyai a ayat:

“… Phamangni siran ko Kadenan iran a maaleken ago mangingindao...” (Surat as-Sajda: 32:16)

So Rasulollah (saw) na pitharo iyan pantag sa giyaya a betad:

“Amay ka so poso o miyamaratiyaya na mipenoon a giyaya dowa a gedamen a pangindao ago kalek, so Allah na imbegay Niyanon so pangindao niyan ago phakalidasen Iyan sekaniyan poon ko ipekhalek iyan.” (Ibn Majah)

Aden malinding so manga tao poon ko Naraka, na so manga dadakel a manga tapaos ago manga thoma o Allah na khatoon sa Qur’an. Aya singayoon na so manga miyamanaplis na kalekan siran ago taros a masiyap iran so manga olawla iran; kiyatapaosan siran den pantag ko manga kasiksaan a khaadap iran sa Mawri-Alongan. Inosay aya sa Qur’an:

“… Tharoang ka: ‘So manga titho a miyangalologi na siranoto a miyalogi iran a manga ginawa iran ago so pamilya iran sii ko Gawii a Kapakamowayan-pharoman. Sabenar a giyanan i marayag a kalogi.’ Aden a manga sapeng iran a Apoy ko kaporoan iran ago manga sapeng (a Apoy) ko kababaan iran. Sabap san na phangangaleken o Allah so manga oripen Niyan: ‘Hay manga oripun Aken, kaleken Ako niyo!’” (Surat az-Zumar: 39:15-16)

Aya mataan na so Allah na kiyatapaosan Iyan so manga tao, mokit ko manga ayat Iyan o di sii ko manga panolon o manga nabi o di na sii ko manga miyanganggogolawla a miyangababaloy a manga tapaos a kapesisinagadan. Pendolonen Iyan siran ago phangangaleken Iyan siran ko siksa Iyan:

“… Na piyangangalek Ami siran, ogaid na da a minioman iyan kiran arowar ko kinitaralo o kapangakowala iran.” (Surat al-Isra: 17:60)

Giyaya a ayat na marayag a tanto a para sii ko manga tao a phamanaplis sa paratiyaya, a so manga tapaos o Allah na di ron phakabegay a gona, baden pephakala so kaphagongkir iran. Amay ka mawma so oras, na so siksa a piyanaplis iran na phakamowayan sa tanto a marayag. Pitharo o Allah sii ko manga ayat Iyan:

“Kabinasaan ka den! Ago kabinasaan ka den! Na kabinasaan ka den! Ago kabinasaan ka den! Ba aya mapipikir o manosia na imbagak a di maiinengka?” (Surat al-Qiyama: 75:34-36)

Siranoto a inawat iran a manga ginawa iran poon ko kalek ko Allah ko masa sa donya ago tiyaplis iran so so siksa o Allah, na khakawa iran a diwang a lima so manga kitab iran amay ka maipos siran mapamagitong, sa giyoto a masa na khakokom siran sa midadait kiran a kokoman a tatap a kasiksaan ago pakaphanarosen siran sa Naraka a zasagorompong. Aya betad iran na tarotop a minitapelek so langon a pamimikiran iran sa kapenggoyoda kiran ko manga paytaw o Naraka. Aya kiyatharoaon o Allah sa giyaya a masa sii ko manga ayat Iyan na:

“Siranoto a da paratiyaya na indendeg siran sa Naraka a zasagorompong taman sa amay ka makawma siranon na kalekaan so manga paytaw ron. Na so manga thatandinganon na pethroon iran: ‘Ba da a manga sogo a miyakawma rekano a ped ko manga ginawa niyo, a pembatiyaan iran rekano so manga tanda o Kadenan niyo, ago miyamakaiktiyar rekano ko kapamagadapa sa Gawii niyo ai?’ Na tharoon iran: ‘Mataan a aden, ogaid na so kokoman a kasiksaan na minitonay phiya-piya ko manga da pamaratiyaya.’ Na petharoon kiran, ‘Bolos kano ko manga paytaw sa Naraka na tareg kano ron sa tatap.’ Titho a marata so kaphagingedan o manga tabowakar!” (Surat az-Zumar: 39:71-72)

Sa giyaya a okit na phakasoleden siran ko manga paytaw o Naraka ka aden siranon matatap sa dayon-sa-dayon, oriyan niyan na so manga paytaw o Naraka na khalekeban. Da den a ba a kakhaparo o kakhapalagoyi ron; so manga badan ago manga niyawa iran na perasayin sa da pitatamanan ago di khagaga a kasakit. Ogaid, na da ko manga siksa kiran a ba kiran phakapatay. Oriyan o oman i katotonga kiran o apoy, na so manga kobal iran a miyatonag na pekhabagoan sa bago a kobal, na giyoto i so kasiksaan kiran na domadayon den sa taman-sa-taman. Titho iran a mazisingayo a mapasad den so siksa kiran, ogaid na aya izembag kiran na:

“Ipananawag iran (ko thatandingan ko Naraka), ‘Hay Malik! Tharoang ka ko Kadenan ka a imasada kami niyan den!’ Na petharoon iyan, ‘Mataan, a matatap kano san den.’” (Surat az-Zukruf: 43:77)

So kasiksaan sa Naraka na baram-barang i paras, oman i isa a siksa na di khagaga mamimikiran o manosia. So manga miyamangongkir na siran i manga itagon ko Apoy sa Naraka a titho a kalilipedesi kiranon. So manga paras iran na pelili-liliden ko Apoy; so manga lima iran na gagaposen sa kiphagitogen kiran ko maninit a darpa ko Apoy a roo siranon pephakadidia ago pephagiyawa. Samanoto a betad na pelephadan siran sa potaw a lephad, pakapenditaren siran sa bangkala a lagid o aspalto ago phakaindagen siran sa manga igaan a apoy a tatanggoban sa apoy. Phakaken siran sa mapait ago soroken a paotan-otan ago so pakadoti a Zaqqum, ago phakainomen siran sa rogo ago phelikabo a manga dana. So pelikhabo a ig a phikiinom kiran pen na khakisi iyan so manga tinai iran. So Apoy na tanto niyan a khatotong so manga bontal iran, so manga modol iran na phamangipes sa mideket ko manga ngipen iran, na makaperego-rego siran ago zaka-sakaan siranon. Langon aya a miyaaloy na isa baden a paras o makabadan (physical) a kasiksaan sa Naraka.

So manga tao sa Naraka na khasiksa pen mokit ko piratas-pikir (psychological), a kasakit iyan na timbang den o kalipedes a kasiksaan o badan. Kibensek kiran so manga gedamen a zao-saog den a kada-tabang, kada-inam ago kasendit, na ago phikigedam kiran so kapakadapanas, kapakakhaya-kaya, kapakarondan, kararangit, kapamedthang ago kapakimbobono. Na sarta roo, na so kasiksaan a kabobotawanan kiran na khadas ago binasa kiran den.

Sii ko kapakapharerenga-rengan o kasakit ago karomasayan, na oman i isa kiran na matatarambisa ka merirido-ridoay a manga ginawa iran. Oman isa na pezisintaay. So piyakaarim-arim a kagoraok iran, so piyakabedtha-bedthang a kakisek iran, so piyakagowa-gowad a kapengawngaw iran, so piyakadoan-doan a kandinga-dingan iran, so piyakaronda-rondan a kapamagayok iran ago so piyakalek-lek a kaperego-rego iran na pepharenga-rengan sa lagid a isa a piyakabenge-bengel a oni-onia.

Malebod a pamikiren a giyoto a manga pesiksaen sa lagid anan a kasiksaan na salakaw a manga kaaden. Ogaid na agiya di, ka siran na manga tao a miyakaisa na miyamaginentao sa donya a khapakay pen a minimbabalaka ka sa lalan, khapakay a sabaad kiran na katawan ka. Da a miyaalin inonta na sii ko masa a di iran mapipikir, na kiyatalingomaan siran o manga malaikat o kapatay a tomiyonggos ko manga niyawa iran, na miyatoon iran a manga ginawa iran a pesomaryaen ko manga pinggogolawla iran. Sii ko manga kaaden o Allah, na so bo so manga titho a miyamaratiyaya i makakakaip ko manga tapaos o Allah a lalayon a madadalemon so kalek ago pangindao:

“Ago siranoto a penggiraw a: ‘Kadenan ami, pakalidasa kaming ka ko siksa sa Naraka, mataan a so kasiksaanon na di khapalagoyan a tatap a kasiksaan.’” (Surat al-Furqan: 25:65)

Ped saya na aden pen a hadith o Rasulollah (saw) a limo o Allah:

“So Rasulollah (saw) na pitharo iyan: ‘Sa den sa (tao a) aden a miyakaito-ito bo sa lagid o kolepong a iman ko poso iyan na phakaliyo poon ko Apoy.’ Pitharo o Abu Said: ‘Sa den sa dion phangimbanar (pantag sa giyaa a kathiro) na batiyaa niyan so ayat a: ‘So Allah na di Niyan den pelalimen so antawaa sa apiya miyakaito-ito bo sa lagid o kolepong.’” (Surat an-Nisa: 40) (Tirmidhi, Sifatu Cehennem 10, (2601)

Ika-aalek Iran o Ba Iran Di Makowa So Soa-soat Ago Babaya o Allah

So titho a miyamaratiyaya a aden a madalem a babaya iyan ko Allah na katawan iyan phiya-piya a aya pinakalebi a iphagoyag sa giyai a babaya na lagid iyan mambo a madalem a kalek a aden a mala a mamalaon. So manga titho a miyamaratiyaya, a miyakataam sa di kapepharasan a karahasiyan a kapipiya ginawa ko kapekhababayai iran ko Allah, na tanto a kapekhalek iran ko kapakanggolawla sa manga dosa o di karibatan a ikhabinasa o kakhakasi, o di na so di ikasosoat o di na so rarangit o pinakapekhababayaan iran, a so Allah.

So kalek ko Allah na tanto a makandedeketa ago so babaya ko Allah. So babaya ko Allah na aya bo a kakhaparoliaon na sii ko kaparani ko Allah, a phakarayag igira a phatagompiya so koyapetaan Rekaniyan. Ogaid na giyaya a kapakarani ko Allah na di khakowa o da so babaya Iyan ago so ikasosoat Iyan, ago aya kakhaparolia saya na mokit ko kasiyapa ko manga tamana Iyan ago so kanggalebeka ko manga sogo Iyan. Ogaid na di aya magaan-gaan a khakakowaon o daon bo so kalek ko Allah, aya sabap iyan na so ginawa o manosia a di niyan ikhalek so Allah na lalayon den mababangkiri ko kapakanggolawla sa manga galebek a ipekhagowad o Allah ago lalayon den a da a siyap iyan ago da a baya iyan ko manga galebek a aya reketano kabaya o Allah. Giyaya i sabap a aya bo a kakhakowaa ko soa-soat o Allah na mokit ko kalek Rekaniyan.

Giyaya a kapakasosompa-sompat a manga betad na so Allah den i miyagatoron. Giyoto i sabap a so kapamikira a khakowa o tao so babaya ago so ikasosoat o Allah ko onaan a daon pen maaden so kalek Rekaniyan na toos ai a mala a kiyalalim o ginawa. Aya mona-pona a sogoan o Allah na so kikhaaleken Rekaniyan. So di sii kaiinengkaa sa giyaya a pandoan, ka petharoon baden a aya bo a kailangan o tao na so kababayai niyan ko Allah na da rarad iyan a lalag. So manga tao a aya katharo iran na pekhababayaan iran so Allah ogaid na di iran bo sisiyapen so manga ipekhagowad kiran o Allah, na aya mataan, na pelalimen iran a manga ginawa iran sii ko kaphakababawa iran ko manga panggeda-geda iran. So paras a babaya ko Allah a tatarimaen iran na matag baden manga onga o taginepen iran a da a asal a paras iyan. So manga tao a titho a pekhababaya ko Allah na tanto a makapaniniyap ago titho a thotomangked sii ko manga betad a kaphangongonoti iran ko manga sogoan Iyan ago manga inisapar Iyan. So kidawaen a di den kailangan so kalek na aya mataan na lagid den o katharoaon a “di den kailangan so kaphoasa, so kazambayang ago so manga ped a simba.” Giyanan a manga tao na pephangiloba sa baram-barang a daowa a kena bo ba pantag ko kikhaaleken ko Allah ka aden iran kapalagoyi so kanggalebeka ko manga ped a madakel a sogoan o Allah.

Katawan Iran a Phaniksa So Allah Sii Sa Donya

So Qur’an na mapepeno a pasodan ko kapaniksa o Allah ko manga tao sabap ko manga dosa a miyanggagalebek iran sa donya. Apiya pen bigan siran o Allah sa mala a paro ko kaphananggilai iranon, na siranoto a itetegel iran a kapetaplisa iran ko paratiyaya na miyambakolo iran so kiyaoriyanan o sembag kiran o Allah ko masa a bibiyag siran pen sa donya, ko manga pinggagalebek iran sa mimbaloy siran a manga ibarat ko manga ped a pagtao.

Aya isa a mala a ibarat na so totholan ko Qarun, a bigan o Allah sa mala a tamok. Sabap sa giyoto a tanto a mala a pithamo-tamokan na mimbaloy sekaniyan a tabowakar ago kiyaadenan sekaniyan sa sosobra a panarima ko kala kon a daradat o ginawa niyan. Isa ko paganay na makapaparatiya so manga tao ko kala a kapakagaas o Qarun ago mala a kikhasigien iranon ago kaphodia iran rekaniyan, ogaid, na da madthi, na sii ko kiyapatay niyan sabap ko kiyapangosbao o kathabowakar iyan, na miyasabot iran bo so titho a benar. Sii ko di mikakaip ago da lagid iyan a okit, na miyabinasa so Qarun sabap ko marayag a kiyaongkir iyan, na ago mimbaloy a mala a sinanad a kaphaganadan o manga manosia:

“Na lominiyo sekaniyan ko manga pagtao niyan a makaphaparahiyasan phiya-piya. So siranoto a mababaya ko kawyag-oyag sa donya na miyakagiraw: ‘Ah! o bo o aden a minibegay reketano a lagid o minibegay ki Qarun! Titho a mala a ontong a makokowa niyan.’” (Surat al-Qasas: 28:79)

“Na piyakilamed Ami ko Lopa sekaniyan ago so walay niyan. Na da a sagorompong a phakatabang rekaniyan, inonta so Allah, ago kena ba sekaniyan ped ko phanabangan. So siranoto a makandidingan-dingan (a makakowa sa lagid) ko darpa iyan ko miyaona gawii na miyakatanod a miyatharo iran: ‘So Allah i phakalaolad ko rizqi o oripen Iyan a kabaya Iyan ago Sekaniyan i phakasimpiton. o da bo so kala a kapiya rekami o Allah, na khalemed kami ron pen. Ah! Mataan a so manga di pharatiyaya na di phakadaag.’” (Surat al-Qasas: 28:81-82)

So thotolan ko Qarun ago so manga ped a thotolan sa Qur’an ko manga-ala ago manga-babager a pagtao a da iran malinding a manga ginawa iran ko siksa o Allah na marayag a khailay ron so kabenaran a so Allah na siniksa Iyan siran sii sa donya. Giyaya a kabenaran na miyainosay sii ko madakel a manga ayat sa Qur’an:

“Ba iran da kalalakawi so lopa ago miyailay (iran) so kiyaoriyanan o siranoto a miyanga-oonaan kiran? Lebi a manga-ala a bager iran a di siran ago pimbasokan iran so lopa ago piyagingedan iran sa mas madakel a bilangan iran a di siran…” (Surat ar-Rum: 30:9)

“… Ba niyan di katawi a mataan a bininasa o Allah so miyaonaan iyan a manga pagtao a lebi a mangababager a di sekaniyan ago lebi i miyatimo a pethamo- tamokan?...” (Surat al-Qasas: 28:78)

“Na pira-pira i bininasa Ami a manga pagtao a miyanga-oonaan iran a lebi a mala i parahiyasan ago lebi a kapekhailayaon!” (Surah Maryam: 19:74)

So betad a ikhibida o titho a miyamaratiyaya ko manga ped a tao na so kapakakekenal iran sa giyaya a manga ma-oolawla, ipekhalek iran so Allah sa dalemon so mamala ago mananaggila ko paparangayan iran. Igira a miyaribat siran o di na miyakanggolawla siran sa dosa, na katawan iran a khapakay a tondogen siran somembag o Allah, sa giyoto i kaphakathapapay iranon sa betad a makasesendit ago thatawbat, a pephangini Rekaniyan sa maap.

So titho a miyamaratiyaya na tanto a maaleken ko Allah ogaid na misasartaon mambo so khapesarigi niyan ko Da-a-taman-iyan a Limo o Allah. Giyaya a panarima na onga ini o kiyandale-dalema phiya-piya ko Mawri-Alongan.

Inaloy o Allah sa Qur’an so manga tao a sopaka saya i olawla. Apiya pen a so kaphakawma kiran o kasiksaan na tanto a marayag, na di iran aya khisompat ko kabenaran o mambebetad iran ago itetegel iran pen so rekiran a manga paparangayan a pakasisingay. So betad iran na pipharasan sa Qur’an sa giyaa okit:

“Na kagiya ko mailay iran oto a gabon a mababalawag, a pephakaobay ko manga balintad iran na pitharoo iran: ‘Giyaya a gabon na phakabegay reketano sa oran.’ Kena, ka aya mataan na giyaya so kabaya iyo a di niyo pelakayan –endo a katatagoan sa siksa a malipedes, a phaminasa ko langowan sabap ko sogoan rekaniyan o Kadenan iyan! Na sii ko kiyapita iyan na da a khailay kiran inonta so manga darpa iran. Giyanan i kapembadali Ami ko manga tao a manga-rarata i galebek.” (Surat al-Ahqaf: 24-25)

Aya pamontosan ai na amay ka ilayn tano so Qur’an, na khailay tano ron a so manga-rarata a galebek, amay ka so tao a minggolawlaon na di pethawbat ago di niyan genekan gagaan so manga galebek iyan a marata, a mamala niyan ko kaporo a kokoman o Allah, na di den khapakay o ba di masiksa. Na giyaya a siksa na phakatalingoma ko tao sii sa donya, ago so sabaadon na sii ron khitana ko gawii a Kapamagitong. Siranoto a da a manga tadem iran ago itataros iran den so manga olawla iran, na di den makalidas ko kasiksaan a imbegay kiran o Allah sa khapakay a saperek-mata. Giyaya a kabenaran na inaloy sa Qur’an:

“Ba kano somiyana a di kano Niyan phakilamed ko kakilidan o lopa o di na di pakibotawanan kano Niyan sa mabager a sobo-sobo a pethad? Na da den a matoon iyo a phanarigan iyo. o di na ba kano somiyana a di kano Niyan phakakasoyin sa ragat pharoman na botawanan kano Niyan sa mabager a sobo-sobo a endo ago pagoleden kano Niyan sabap ko kada paratiyaya niyo? Na da den a matoon niyo a phakalinding rekano poon Rekami.” (Surat al-Isra': 17:68-69)

So Rasulollah (saw) na aya kiyaaloya niyan ko kaporo a kokoman o Allah na:

“Ibet Rekaniyan a sii sa lima Niyan so niyawa ko, ka taralbi rekano so kisogoon ko mapiya ago so kisaparen ko marata, ka o di na mataan a phakaomaen Iyan rekano so siksa a poon Rekaniyan. Na so phangni niyo na di sembagen.” (Tirmidhi)

Di khapakay ko tao o ba niyan iphaginentao intiro a kawyag-oyag iyan a kada sanggila iyan, sabap sa phamagitongen iran ai ko Allah. So kasopaka saya na khaparolion so kalipedes o siksa o Allah. So kitegelen saya sa manga olawla aya a katawan iran a di phakaapas ko Allah na marayag a karina o kada a kenal iran ko kapakagagaos o Allah. Opama ka kabaya o Allah, na apiya antonaa a oras na khapakay a bawiin o Allah so langon a manga limo a inibegay Niyan ko manosia. Inaloy aya sa manga ayat sa Qur’an:

“Opama ka khabayaan ami, na penasen Ami so manga mata iran, ka aden siran makaphangapoap ko lalan, na andamanaya i kaphakailay iran? Opama ka khabayaan Ami, na mataan a khapamaloy Ami siran sii ko manga darpa iran, ka aden siran di makasorong o di na makakasoy.” (Surah Ya Sin: 36:66-67)

So kamamataani niyan na so langon-taman a rek o tao, so oman i ginawa a ipengginawa niyan, so oman ka inek o kawyag-oyag iyan na palaya iyan otang ko Allah, na ago sabap sa makakaip o titho a manga miyamaratiyaya a giyai a manga kabenaran, na tatap so kapanananggilai iran ko manga tamana o Allah.

Ika-aalek Iran o Ba Siran Matay a Di Makaririparado

So kapatay na kamamataanan. Sii ko kalilid, na aya kadthi a kapakatatareg iran sa donya na manga nempolo ragon na oriyan niyan na phakatondogon so tatap a kawyag-oyag. Giyaya a tatap a kawyag-oyag na sii miphaginentao ko Sapadan (Sorga) a mipepenoon so manga limo, o di na sii ko Apoy (Naraka), a pitibaba a inaden para makabegay sa kasakit ko badan ago niyawa. Igira a khabayaan o Allah, na phasaden Iyan so kawyag-oyag o tao sa donya ago ipagogalin Iyan sa Mawri-Alongan, na ago da den a angan-angan sa giyaya a kabaya Iyan na mapenggolawla den sa saperek-mata.

So manosia, na di niyan den katawan i kaphatay niyan, ago so kakhapasad o manga tepeng rekaniyan ago so oras o khakokomaon. Giyanan i patot a phakasabap sa khakaaleki rekanian a ba sekaniyan mawma a kapatay a di makaririparado, a di niyan khagagarantiyaan so manga galebek iyan ago so mikokoloban a manga atas-tanggongan na da niyan masiyap o di na inisendod iyan ago di niyan tatagoon sa ginawa niyan. Amay ka makawmaon so manga malaikat o kapatay na da den a khakaparo o ba niyan pen mapasad so manga da mapasad a manga galebek iyan o di na ba pen makanggona ko manga galebek a miyapasad iyan. So manga galebek a miyangapapasad taman sa giyoto a oras na khasabapan sa kaphakalaba o tao o di na kakhalapis iyan, na ago somaryaanon so tao o di na balasanon so tao, sa apiya anda san i dait iyanon.

So kapatay na kabenaran a da a kapakasoy phoonon. Oman i tao na pakaphaginentaon sa:

“… sa madidiyangka a kaphaginentao ko oman i isa ka aden makaphangongonotan so phangongonotan…” (Surah Fatir: 35:37)

Amay ka mawma so tiyakdir a oras o kapatay, na apiya den i kaphamangni ago h o tao na di sekaniyan den khabegan sa isa bo a paro (chance). Da den a kiyomanon a oras a imbegay rekaniyan ka aden iyan mapasad so manga galebek a sogoanon o Allah a da niyan mapasad taman sa giyoto a oras. Tiyapaosan o Allah so manga titho a miyamaratiyaya ka aden siran di pembaloy a di mangongonotan ago aden siran di makandarainon:

“Na pamemegay kano poon ko inibegay Ami rekano sa di pen kaphakawma ko isa rekano o kapatay na matharo iyan, ‘Kadenan aken, opama bo ka began akong Ka sa malo maito bo a oras ka aden ako makazasadka ago aden ako mabaloy a isa ko maginontolan!’ So Allah na di Niyan den began sa akol a oras so oman isa, amay ka mawma so tiyakdiron a oras iyan. So Allah na kaip Iyan so phesowaen ka.” (Surat al-Munafiqun: 64:10-11)

Taralbi ko manga tao a di iran ikababaya so kandonya a kapaginentao o manga ginawa iran ago sii ko miyanggagalebek iran babolabaw ron a di matatatap ko manga pamikiran iran so kapatay, a sii ko apiya antonaa a oras na khapakay a makamowayan kiran, na ago di siran makaririparado sa khaoriyanan a da a kapakakasoy ron. Taralbi sii ko oman isa a osaren niyan so oman i oras iyan ko khasiyapa ko manga tamana o Allah.

So Kaphamimikira Ko Kapatay Na Phakaoman Ko Tao Sa Kalek Ko Allah

Sii ko intirbyo ki Adnan Oktar sa Tempo TV (January 13, 2009) na pitharo iyan:

“So kapatay na limo. Pintoan aya sa sorga a khalekaan ko manga miyamaratiyaya, para ko manga tao a khatoon iran so Allah, insha Allah. Ago isa ini a marayag a toos a so babaya iran sa donya na minitapelek. So kapatay na isa a pagam-paganay a sabap a phakabiat ko manosia ago isa a pinakalebi a sabap ko kaphakamowayan o manga-pipiya a paparangayan. So kapatay na phakararad sa madalem ko manga tao, phakararad sa tanto a madalem ko manosia. Ago so kalek sa Naraka, giyanan so kalek ko Allah. Amay ka madadalemon aya, na so tao na phakapiya i parangay, pembaloy a mangangapediin, pembaloy a mangangalinggagaon; pembaloy sekaniyan a matao, phakalemek, maka-aayona ago malebod dolonen. Na giyaya i onayan ago ogat o kambilangatao. Sabap saya na pembaloyin tano so kapatay a okit ko kaphakarani tano ko Allah. Na ago lalan ko sorga. Na sa lagid aya a panarima, na khatokawan tano a giyai na limo, insha Allah.”

Ika-aalek Iran So Alongan a Kapangokom

So kalek sii ko Allah ago sii ko Alongan a Kapangokom a tatagikoren o siranoto a miyamaratiyaya na pipharasan sa Qur’an sa giyaya a ayat:

“Siranoto a ipekhalek iran so Kadenan iran a Ghaib ago ka-aalekan ko Oras.” (Surat al-Anbiya: 21:49)

Sii ko isa pen a ayat sa Qur’an na inaloy ron o Allah so dalem a kalek o manga miyamaratiyaya:

“Sii ko manga walay a inisogo o Allah a miporo (a masoti ago masela-sela) na ago roo kaphetade-tademi so Ingaran Iyan, na aden (a manga tao) roo a iphatasbik iran so kaporo o Allah ko manga kapita-pita ago manga kagabi-gabi, a manga tao a di kiran phakabimban so kandagang o di na khagkawyagan, ko taden-tadem iran ko Allah, ago sii ko kitindegen ko sambayang ago so kibegan ko Zakat; ipekhalek iran so gawii a amay ka so langon a manga poso ago manga mata na mangakekelid.” (Surat an-Nur: 24:36-37)

Melagid ko manga tao a ma-aawat ko kapekhalek ko Allah ko intiro a kawyag-oyag iran, ago so manga tao a miyamaratiyaya ago miphiya-piya, so miyanggagalebek iran sa donya na khakilang kiran sa kanggaga-isa. Ago da den a khalebaton a maito bo, na sii sa giyoto a gawii na so siranoto a miyaginentao sa da antap iyan, a da iran kaleken so Allah ago da paniyap ko manga galebek iran, na zaboten iran so khaoriyanan kiran:

“Sii sa giyoto a Gawii na phakagemaw so manga manosia a misasagoparak ka aden iran mailay so kiyaoriyanan o manga galebek iran. Saden sa miyakanggalebek sa mapiya a lagid bo kala o kolepong na khailay niyan den. Ago saden sa miyakanggalebek sa marata a lagid bo o kolepong na khailay niyan den.” (Surat az-Zilzal: 99:6-8)

Sabap ko kalek ago kasendit iran, na tomoon iran a sii kaphamatay iran na di siran den mawyag pharoman. So kabinasaan iran na inaloy sa giyaya a ayat sa Qur’an:

“Na so sekaniyan a mibegay ron so Kitab iyan sii ko diwang a lima niyan, na petharoon iyan: ‘O ba raken bo da mibegay so Kitab aken! Ago di aken den katokawan i kiyaitonga raken! o bo o sekaniyan (a kapatay) na aya aken den kaposan! Da a miyanggona aken ko tamok aken! So gaas aken na miyada den!’” (Surat al-Haqqa: 69:25-29)

“Na so sekaniyan a mibegay ron so Kitab iyan a makaphopoon sa likod iyan, na migoraok iyan den so kabinasaan (iyan). Ago makasoled ko sozokhayaw a kadeg. Mataan a so katatago iyan ko pagtao niyan na mabababaya. Mataan a aya tangkap iyanon na di den phakandod (Rekami)! Oway! Mataan a so Kadenan iyan na tatap a kaphagilaya Niyanon!” (Surat al-Inshiqaq: 84:10-15)

Makatondog saya, na so manga galebek a minisorat ko manga kitab o oman isa na timbangen sa timbangan a pithitibaba o Allah para ko Gawii a Kapangokom. Da den a inek a kaito iyan a phakalalim a ba roo mapenggolawla. Opama ka so tao na di maaped ko miyamananggila, so timbangan iyan na magkhap, oriyan iyan na dakepen sekanian, perantayan ago indolog ko dait iyan a darpa. Kena ba bo giyaya a di roo kapakaphanaba-tabangaay o manga tao, ka apiya giyaya a manga ginawa iran na di iran khatabangan. So kasakit o kabenaran a kada pananabang na melamed ko intiro a mangga ginawa iran:

“Na so sekaniyan a timbangan (o manga amal) iyan na makagkhap, na aya inged iyan na so Hawiyah. Na antawaa i makandao reka o antonaa oto? (Giyoto so) sozokhayaw a Apoy!” (Surat al-Qari'a: 101:8-11)

Sa giyoto a gawii, so manga tao a miyaginentao sa donya a daon so kalek ko Allah na khayaten kiran so manga miyandosa iran sa gagaisa. Kena ba bo giyoto a manga galebek a miyanggalebek ka so manga-rarata a galebek a miyan-niat iran a penggalebeken iran a da iran bo manggalebek. Amay ka makawma a giyanan a oras, na da den a kikhidiya iran ko mala a kasendit a khasinagadan iran. Apiya so kaphanamari iran domaowa roo na di khadaan sa bali sabap sa so pamamakinegan iran, so pangilaylayan iran ago so manga kobal iran na pethataro pantag kiran a lagid o kiyatakdiraon o Allah:

“Mala a kandidingan-dingana o siranoto a da pamaratiyaya a o ba siran bo miyabaloy a manga Muslim.” (Surat al-Hijr: 15:2)

So kalek a magegedam o manga titho a miyamaratiyaya na giyoto i sarig a kitatarosen iran ko kaphananggila iran ago kapendale-dalem iran, a katawan iran a giyanan a ayat o Allah na phakarayag sa giyoto a gawii. Giyaya i sabap a taman sa kasisii o tao sa donya na taralbi a phamimikiranen iyan so kapephangeped iyan ko manga galebek a di niyan bo khabegan sa mapiya a daowa sa giyoto a gawii. Aya mataan, na di khagaga a akal, a o ba so tao a kapapadaleman sa mapiya a sabot na o ba pen makapenggolawla sa salakaw saya. So katao o Allah na langkap, lomalangkolob ago lomalambas ko langowan a shai. Tanto Sekaniyan a marani ko tao a di giyaya a manga ogat iyan, a liyo roo pen na ipesorat o manga tetendoonon a manga malaikat so apiya taman i kaito iyan a manga galebek iyan. So tao a mabibimban pen ko manga da pakaid iyan ago di tatap a manga betad sii sa donya, ago aya niyan kalilipatan na so Gawii a Kapangokom na aya den titho a pinakamategas i poso ago pinakamala i kiber.

Poon ko kambekhara tano ko manga mata tano igira miyapita na aya maana niyan na so Allah na miyaden sa isa peman a gawii ago isa peman oto a paro reketano. Taralbi a mainengka tano so masa a phamagitongen tano ko hadapan o Allah, sa phoonan tano so gawii a masosoti so manga niat tano. Aya taralbi ko manga niat tano na maawat tano a manga ginawa tano poon ko manga gowa-gowai ago manga galebek a ipekhagowad reketano o Allah. Di tano bo kabaya ko manga ginawa tano o ba maped ko siranoto a amay ka makawmaon so oras na kaitong ago khasiksa sa tatap na migogoraok iran so “Opama bo…” ago “Aynaw, o ba ko bo…”

“Hay manga manosia! Kaleken niyo so Kadenan niyo ago kaleken niyo so gawii a da a khiogop o ama ko wata iyan, ago da a khiogop o wata ko ama iyan, sa apiya antonaa okit. Mataan a so diyandi o Allah na aya benar. Na di kano pikiakal ko kawyag-oyag sii sa donya ago di kano pikiakal ko manga pangangakal mipantag ko Allah.” (Surah Luqman: 33)

 

4 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."