< <
3 / total: 12

Baadan 2: So Kikhaaleken Ko Allah Sii Sa Qur’an

“Hay sekano a miyamaratiyaya! Kaleken niyo so Allah sa titho a kikhaaleken Rekaniyan ago o ba kano mamatay a di mamumuslim.”
(Surat al-Imran: 3:102)

So ayat a “kaleken niyo so Allah sa titho a kikhaalekenon” na pendolon aya sa osayan a masalebi a kiyapakarayagaon sa Qur’an. o antonaa i paras a kalek, o antonaa i kala a iman a betad iyan, ago so kapened a kinipaliyogaton na pizatiman a kiyaosaya sii ko manga ayat sa Qur’an. Sa da den a angan-anganon, na giyaya i pinakalebi a antap o initoron a wahi:

“Sogoan aya (a Qur’an) para ko manga manosia, ka aden siranon makakowa sa tapaos, ago aden iran katokawi a Sekaniyan bo i isa-isa a Allah, ago aden so manga tao a aden a sabot iyan na makapaginengka.” (Surah Ibrahim: 15:52)

Imanto na khailay tano o andamanaya i okit a kikhaaleken ko Allah sii ko manga ayat sa Qur’an.

So Kaphakala o Kalek Ko Allah

Andamanaya i kaphagomareg o kalek ko Allah? Si Adnan Oktar ko intirbyo niyan sa Denge TV (December 9, 2009) na inaloy niyan:

“So kalek ko Allah na kena ba phagogareg sa da a sabap iyan. Aden a manga pekhasabapan ko kaphagogareg iyan: ibarat o kapangapedien a pephangogop ko manga kamemer-meran na pephakaogop aya sa kaphakala o kalek o tao ko Allah. So kasendoda ko kazekata ko otang o tao a kamemer-meran o di na ba den aya di zekata langon na isa ini a tindo sa Qur’an a mapiya a sipat. o giyai na makamowayan, ago so Qur’an na mabatiya ago masabot, na so sarig o pagtao ko Allah na phagogareg. So kasarigi ko Allah na khaparolion so manga baraka ago kalilintad ko dalem a ginawa. Ibarat iyan na so manga tarakayo na sii siran ko Allah somasarig; So Allah na Sekaniyan i phageper kiran ko manga darpa iran; ogaid na so manga lako ago manga aso sa kalasan na da a sarig iran a lagid aya, na giyoto i kapephelante-lanteng iran ko manga palao ko kaphanggigilobaa iran ko pageper kiran; lalayon a kaphakaori kiran taman sa di siran phakakan ko manga pira gawii sabap sa olawla iran a dadaloen. So di khasarigi ko Allah na da aya mapatot ko manosia; so manosia na taralbi ron so kapangongonotan niyan ko Allah, ago so katarimaa a so pageper iyan na poon ko Allah ago so tarotop a kitapeleken iyan ko manga lagid aya a awida-akal poon sa pamikiran iyan.”

Sii ko isa a intirbyo ron sa Cay TV (January 19, 2009) na miyaaloy pen i Adnan Oktar a:

“Amay ka so tao a malantas i pamikiran na pendale-dalem, na giyoto na phagosaren iyan so mala a limo a inibegay rekaniyan o Allah – maana so kapag-ikhlas meniat. Ago phagosaren iyan so dalem a geda-geda iyan. Amay ka pendale-dalemen iyan so kiyatharombalaya ko pembedthowan sa “cell” (maana, pinakamaito a baadan a anggawta o lawas) o di na so kawyag-oyag o merana-ranap a lagid o rengit, ibarat bo, na khailay niyan so piyakamemesa a kiyatharombalaya ron a tanto niyan a ikhamemesa. Amay ka ilayn tano so “cell” na tanto tano ron pen a khamemesa. So kiyatharombalaya ko “human cell” (maito a baadan o lawas o manosia) na lagid den o mala a inged. Khatademan kaon a Istanbul (mala a inged sa Turkey). So kiyatharombalaya ron na lagid den anan. Pekhamemesa tano ron. So kapekhamemesa tano ron na maphakapagomareg iyan so kalek tano ko Allah. Amay ka makala so kalek tano ko Allah, na so kapephorongi tano ko Islam – a giyaya so lalan a initoro reketano o Allah, na pephakala mambo. Na sabap roo na kirampay tano ko soti a kandadabiyatan.

So Kikhaaleken Ko Allah Sa Taman Sa Magagaon

“Na kaleken niyo so Allah, sa taman sa magaga niyo ron, ago pamamakineg kano ago pangongonotan kano…” (Surat at-Taghabon: 64:16)

Sii sa Qur’an, na piyakarayag o Allah ko manga manosia so da a pitatamanan a gaas Iyan, so lebi a kaporo a daradat Iyan, so Kalebian Iyan, ago so siksa Iyan a malipedes a ithatalagad Iyan ko manga tao a somiyopak Rekaniyan. Sabap saya, na aya taralbi ko pitanggisaan na so kapendale-dalema niyan saya sa ikhlas pantag sa giyai a manga kabenaran, ago taralbi a so niat iyan ago so manga galebek iyan na khaalongon so karina a sekaniyan na somasaboton. Patot aya a phanamaran phiya-piya sa lagid a kiyatharoaon sa Qur’an a, “taman sa magagaon”. Giyai i kiyatharoaon, sa taralbi a so tao na mapodi iyan so kaphakagaas o Allah sa taman sa magaga niyanon, ago patot a masiyap iyan so manga tapaos o Allah pantag ko da pitatamanan iyan a siksa sa Naraka. Makawkit saya na so kalek ko Allah na pembaloy a asal a kiyamataanan ko poso o pitanggisaan. Lagid anan mambo, na so miyamaratiyaya na taman sa magaga niyanon na kaleken iyan ago inengkaa niyan so di niyan khitindegen ko manga paliyogat a simba a inaloy sa Qur’an, ago so kapakanggalebek sa manga dosa, sabap sa so manga shai a patot a ikhalek ago phaginengkaen na palaya den mambo miyaosay sa marayag sa Qur’an:

“Sa lagid aya na initoron Ami aya a Qur’an sa basa Arab, ago ininggonanao ron sa marayag so manga tapaos, ka aden iran ikalek so Allah, o di na mabaloy a sabapan ko kapakowa iranon sa endaoan.” (Surah Ta Ha: 20:113)

Kataya pen so isa a kailangan a maosay: so kalek ko Allah na kena o ba gedamen a aya bo a kakhakowaaon na mokit pen sa baram-barang ago manga-reregen a okit ko kapagamal. So kamataani ron, na giyaya so pekhagedam sa didalem a titho a pekhagedam o tao a penggegeda-geda phiya-piya. So tao a manginginam a kapadaleman sekaniyan sa titho a kalek ko Allah na khaparoli niyan aya mokit sa satiman bo a tolos-ikhlas a kanggeda-geda. Giyanan i kapetharoaon, a so tao a penggeda-geda sa apiya isa bo ka inek pantag ko kapatay ago so khaoriyananon a khabaak iyan oriyan o kapatay niyan na khatagombalay ron so gedamen a makazasaogon so kalek, kamamala ago kambali-adat. Sii bo aya matitimo ko sipat o tao sii ko kapamimikiran iyan ago so gaas iyan ko kapakan-niat sa ikhlas.

So Kikhaaleken Ko Allah Ko Ghaib

Aden aya di mirimbot ko manga kadodonyai a kalek, na inipharas o Allah sa Qur’an so manga gedamen ago so pangkatan o karahasiyan o miyamaratiyaya a aden a kalek iyan ko Allah. So kalek o miyamaratiyaya ko Allah na kena ba kalek a mipezagit ko manga ped a kalek; giyai a kalek na titho a madalem ago mipepenoon so kamamala. Mala a ibibida a giyaya a kalek ko manga ped a kalek ka kena ba ini khasabapan sa kapenggemaw o manga panyakit ago ringasa. So kamataani ron na maphakatadem iyan so pagtao ko kaphangalimbabaan iran ago kaphangongoripen iran ko Allah, ago khalekaan kiran taros a maphakawlad iyan kiran so inengka ago so sabot. Giyaya a kalek na kitolod iyan so tao sa kirampayin niyan ko lebi a maporo a pangkatan o kapaginontolan a paparangayan.

Giyaya a kalek na maphakapesokhayaw niyan so kayaw a babaya o miyamaratiyaya ko Mawri-Alongan ago khabiyag iyan so panginam ago so panagontaman. So kalek ko Allah na maphakala iyan sa mala so babaya o miyamaratiyaya ko Allah ago maphakarani niyan so kawatan iyanon; Onayan aya a gedamen a khasinagadanon so tanto a kathatana o makarahas a kapipiya ginawa. Inaloy sa Qur’an sii ko madakel a manga ayat so makapantag sa madalem a memesa ago mamala a madadalem ko miyamaratiyaya:

“Siranoto a aden a khalek iyan ko Kadenan iran sii ko Ghaib na khaparoli iran so rila ago mala a balas.” (Surat al-Mulk: 67:12)

“… Ago ika-aalek iran so Kadenan iran ago tanto iran a ipekhalek so marata a kapamagitong.” (Surat ar-Rad: 13:21)

“A maaleken ko Masalinggagaw sii ko Ghaib ago miyakawma a rakhes o thatawbat a poso.” (Surah Qaf: 50:33)

“Siran a ipezampay iran so Sogoan o Allah ago ipekhalek iran Sekaniyan sa da salakaw arowar ko Allah. So Allah na kiyatangkaan den a Pamamagitong.” (Surat al-Ahzab: 33:39)

So Kapakagedam Sa Pangindao Ago Kalek

Apiya sii pen ko khialeken o mapaparatiyaya ko Allah, na taralbi a di niyan pen kalipatan so kasalinggagaw, kapangalimoon ago kaperirila o Allah, ago sabap ko kapedi Iyan, na Sekaniyan i penarima sa tawbat. Giyaya i pembaloy a sabap ko kakhatagoi ko tao sa ikhlas a kapangindao, a makasisinagad mambo sa titho a kalek. So madalem a kalek ko Allah na phakambowaton so rasam ko kapephandapati sa giyaya a manga kalebian o Allah, a maphakarayag iyan pen sa tanto so kabsaran o Allah ka aden mapodi phiya-piya, a khaoriyanan mambo sa lebi a kapakarani ko Allah. Khaomanan so kenal o tao sii ko kapangalimoon o Allah, sii ko kapangalinggagawn Niyan ago sii ko da pitatamanan a rila Iyan.

Sabap roo, na so titho a miyamaratiyaya na pethapapay ago phamangni ko Allah sii ko makarahas a betad a tanto a ma-alek ago mangingindao:

“Pekhalekat so manga takilidan iran ko manga igaan iran ko kaphamangni iran ko Kadenan iran a maaleken ago mangingindao. Ago miyamemegayan siran ko inibegay Ami ron.” (Surat as-Sajda: 32:16)

Karina aya sa so kalek ko Allah na da den mabaloy a gedamen a ba pekhasabapi sa kadai sa panginam ago kadai sa sarig. Sii ko madakel a manga ayat sa Qur’an na inipandoon a so Muslim na kailangan a tatap ko betad a kapangindao:

“Ago pamangni kano Rekaniyan a maaleken ago mangingindao. Mataan a so Limo o Allah na marani ko manga miphiya-piya.” (Surat al-A’raf: 7:56)

“Tharoang ka: Hay manga oripen aken, sekano a lomiyalim ko manga ginawa iran, di kano khadai sa panginam ko Limo o Allah. Mataan a perilaan o Allah so langon a manga dosa. Mataan a sekaniyan so Paririla, a Makalimoon.” (Surat az-Zumar: 39:53)

So peman so kada a pangindao na sipat aya o manga da paratiyaya, a miya-aloy mambo sii ko madakel a ayat sa Qur’an:

“Siranoto a tomiyaplis ko manga tanda o Allah ago so kithoonaen Rekaniyan, giyaya so manga tao a da den a panginam iran ko Limo Aken, giyaya so manga tao a phakaparoli sa siksa a malipedes.” (Surat al-‘Ankabut: 29:23)

“Hay sekano a miyamaratiyaya! Di kano pakipembolayoka ko siranoto a kiyararangitan o Allah, sabenar a kiyadaan siran sa panginam sa Akhirat sa lagid o kiyadai sa panginam o manga da pamaratiyaya a maginged sa manga kobor.” (Surat al-Mumtahana: 60:13)

So Titho a Pekhapoonan o Kalilintad Ago Kapipiya Ginawa Na So Kalek Ago Babaya Ko Allah

Pitharo i Adnan Oktar ko kiya-intirbyo rekaniyan sa Kral Karadeniz TV (January 16, 2009):

“So kapipiya ginawa o tao na pephakapoon ko babaya ago kalek ko Allah. Mapokason aya, na di den makatoon sa kalilintad so poso o manosia. Pakararayagen aya o Allah. Melindong ako ko Allah poon ko saitan, so Allah na pitharo Iyan: ‘so manga poso na sii bo phakatoon sa kalilintad ko taden-tadem ko Allah’. Di den khaparoli o manosia so kathatana ago kapipiya ginawa inonta na mokit saya.”

So Manga Sipat a Kharayag Ko Muslim Sabap Ko Kalek Ko Allah

Intirbyo pen ki Adnan Oktar sa Kral Karadeniz TV (March 30, 2009):

“Oway, So kalek ko Allah na aya pinakalebi a gaas a phagolin ko manga galebek tano ago so langon a manga paparangayan tano pantag ko kapakakowa sa manga-pipiya a sipat. Ibarat iyan, na o madaon so kalek ko Allah, na di den khagedam o tao so kalelebi o kazabar o di na ba niyan pen phantanga so kamaregenan. Khapakay a di sekaniyan den peririla. Khapakay a di niyan pagosaren so baya iyan ko madakel a betad. Khapakay a tharoon iyan, ‘Naino ka, perilaan ako bo o Allah.’ Giyaya a daowa na miyaaloy pen aya sa Qur’an; na petharoon iyan, ‘Apiya pen, ka phakasorga ako bo’. Ogaid na o matatagoon so kalek ko Allah, na so langon-taman na khathekhes. Ibarat iyan pen na, khapakay a di sekaniyan makanaw ko sambayang a sobo, o di na o ba sekaniyan phoasa, o di na o ba sekaniyan pezabar pantag ko manga pamilya niyan…

“Giyaya den so onayan o kakasi ago ranon, madaon oto na langon a giyaya pamikiran na kirobar. Giyanan a tao na pembaloy den so rahas iyan a ampaw (maana da kapened iyan, da tagoon). o matatagoon so kalek ko Allah, so tao na khaadenan sekaniyan sa manga-pipiya a shai. Giyoto so katharoaon sa, khaadenan sekaniyan sa manga sipat a lagid o kathomangked ago kapaginontolan. Sabap ko kalek ko Allah, na ibarat iyan, na so tao na petharo sa benar. o daon so kalek ko Allah, so tao na di den phagalang-alang sa katharo sa kabogkhagan para bo makanggona a ginawa niyan…”

“Oway ba, so kalek ko Allah na aya ogat o kapaginontolan. So tao na petharo sa benar sabap sa ikhalek iyan so Allah. Ibarat na giyanan a tao na khasarigan a saksi. So kalek ko Allah na phakaren sa pitibarangan a kaongkir, kasisikot, ringasa ago ragaor sii ko dalem a ginawa. Khabegan tano niyan sa kasosoat a lagid o poon sa sorga. Madaon aya, so tao na kibensekon so kada a kapiya o kawyag-oyag.”

 

3 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net