< <
5 / total: 12

Baadan 4: So Paparangayan o Tao a Ipekhalek Iyan So Allah

“Hay bawataan o Adam! Tiyoronan Ami sekano sa ditaren ka aden niyo kasapengi so manga kayaan niyo, ago iphakataid a panonoloten, ogaid na so ditaren a kapaginontolan, - na giyanan i lebi! Giyanan na isa ko manga tanda o Allah, ka o ba siran makatadem.”
(Surat al-A’raf: 7:26)

Sii ko madakel a manga ayat o Allah sa Qur’an na madakel a manga ibarat a khabatiyaon ko paparangayan ago dadabiyatan o manga titho a manga miyamaratiyaya a ikakaalek iran so Allah. Sa giyaya a manga ibarat na iksaminen tano so onayan a dadabiyatan a mapapadalem ko manga maaleken ko Allah.

Aya Bo a Ikhalek Iran Na So Allah

Na pangongonotan iran ko sogoan sa ayat a:

“… Na di niyo siran khaleken ka aya niyo kaleken na Saken! – Ka aden Aken matarotop so Limo Aken rekano ago aden kano matoro.” (Surat al-Baqara: 2:150)

So titho a manga miyamaratiyaya na da a ikhalek iran a tao o di na sagorompong inonta na so bo so Allah. Katawan iran a so kapakalaba ago kalapis, so mapiya ago so marata na sii bo ko Allah, ago so langon a mapenggolawla a khabaak iran na palaya kabaya o Allah ago tiyakdir o Allah sii ko manga okoran iran.

Giyaya a sipat na mararayag ko manga nabi a sii ko kiphanolonen iran ko agama o Allah na kalilid a giyaya den a manga maginged a somiyopakon ogaid na da kiran den maparo o ba siran panilay-silay ko antap iran sa maito bo. Inaloy o Allah a giyaya a sipat iran ko ayat a:

“Siranoto a ipezampay iran so Sogoan (Risalah) o Allah ago ipekhalek iran Sekaniyan, ago da a ipekhalek iran inonta so Allah. Ago so Allah na tarotop a Pangingitong.” (Surat al-Ahzab: 33:39)

So tao a aden a paratiyaya niyan ko Allah na phangiringan iran ago pezongkaden iran so manga ibarat a giyaya a manga nabi.

Pephanagontamanan Iran So Panonoatan Iran Ko Allah

So titho a miyamaratiyaya na iphaginentao niyan so kawyag-yag iyan sii ko katawi niyan a so Allah i phapangokom ko langon-taman; a Sekaniyan bo i kirek ko gaas ago bager, na ago aya kaphakamowayan o langon-taman na sii ko kabaya Iyan. Sabap saya na makekenal o titho a miyamaratiyaya a so kasoa-soata ko matag baden a datar iyan a kaaden, a aya kamaatani niyan na daon so gaas ago bager, na da den a kipantag iyan ago da den a gona niyan. So kikhaaleken ko Allah ago so kapangilobaa ko kasoa-soata Rekaniyan sii sa donya na phakalinding ko tao poon ko malipedes a siksa sa Mawri-Alongan:

“Ba so tao a kideg iyan so Ikasosoat o Allah na lagid o tao a miyagamit iyan so rarangit o Allah rekaniyan ago aya darpa iyan na so Naraka? Ago titho a miyakarata-rata a khabolosan!” (Surat al-‘Imran: 3:162)

So oras na phakatalingoma a amay ka so mala ago maito a manga galebek na khapayag ago amay ka so manga anggawta o tao na phezasaksi rekaniyan. So titho a miyamaratiyaya na iphaginentao niyan so kawyag-yag iyan pantag bo sa giyaya a kabenaran na ago di niyan den ai iphagalang-alang sii ko apiya antonaa a betad.

So sipat o Nabi Yusuf (as) na isa a miyakapiya-piya a ibarat. Miyalinding o Nabi Yusuf (as) so daradat iyan poon ko kabaya rekaniyan o isa a makagagaas a bai a mala a babaya iyan rekaniyan. Apiya antonaa den i kaphangitai ago kaphangantangi ron o bai na miyatomo iyan a ba sekaniyan baden makalaboso a di sa malepas iyan so manga tamana o Allah. Piyakitokawan reketano o Allah so kapakalelebi o dadabiyatan o Nabi Yusuf (as) sa Qur’an:

“Pitharo (o karoma o Al-‘Aziz): ‘Giyaya man sekanian i piyanenditan akong kaon. Sabenar a piyangabayaan aken sekaniyan ogaid na da iyog. o di niyan penggolawlaa so sogoan akenon, na sabenar a khakalaboso ago, ago khaped ko siranoto a miyamakaito.’ Pitharo (o Yusuf): ‘Kadenan ko! So kalaboso na mas tomoon aken a di so ipendolon iran raken. Na o di akong Ka phakalidasen ko antangan iran raken, na khatomo aken siran ago khabaloy ako a ped ko da a kenal iyan.’” (Surah Yusuf: 12:32-33)

Thotomangked Siran Ko Manga Galebek Iran

So tao a mangongoripen ko Allah na di niyan phakalebiin so manga pangangailangan iyan ago so manga kabaya iyan sii ko kabaya rekaniyan o Kadenan iyan. Katawan iyan a o penggolawlaa niyan oto a oriyan o katotokawi niyan ko benar, na khaparoli niyan so siksa o Allah sii sa donya ago sii sa Mawri-Alongan. Asar a di rekaniyan mada so kikaaleken sa giyoto a marata a khaolawla, na di rekaniyan den khailay so manga paparangayan a kikapet rekaniyan a giyaya a manga ayat:

“Kena, ka aya kideg o minggagalebek sa ribat na so manga kabaya iran sa da katao ron. Antawaa i phakatoro ko sekaniyan a diyadag o Allah? Ago da a phakatabang kiran.” (Surat ar-Rum: 30:29)

“Miyailay ka sekaniyan a biyaloy niyan so manga kabaya a ginawa niyan a tohan iyan? Ago so Allah na katawan Iyan (sekaniyan a lagid oto), na diyadag Iyan sekaniyan, ago tiyongkopan Iyan so kaneg iyan ago so poso iyan, ago pinilesan Iyan so kailay niyan? Na antawaa i makatoro rekaniyan oriyan o Allah? Na ba kano di phananadem?” (Surat al-Jathiyya: 45:23)

Sosongkaden Iran So Langon a Mapiya a Sipat a Inaloy Sa Qur’an

So tao a ipekhalek iyan so Allah na pepharangayin iyan so manga-pipiya a dadabiyatan a lagid o kala i tindeg, kasasarigan, kapaginontolan, katharo sa benar ago katititho i niat. So Qur’an na mala a kiyaaloya niyan ko manga titho a miyamaratiyaya a khangararayagon so manga lebi a manga dadabiyatan. Manga ladiyawan siran a patot a phanamaran somowa o langon a manga miyamaratiyaya. Ogaid na, so manga tao a mapapapason so kalek ko Allah, na di iran den khailay so titho a kalebian a giyaya a manga paparangayan sabap sa giyai den i kiyatago iran ko betad a sopaka o kapaparo o ginawa iran na khigaled siran ko kababaw ago kada a pangkatan o manga napso o manga ginawa iran, a di sa ba iran panamari a mibatog ko maporo a pangkatan sabap ko kalebian o manga dadabiyatan a inaloy sa Qur’an. Di iran khapesinagadan so kapakagedam sa sambida a kalek ko di kakhasoata ko Allah, o di na so kapanomarya o Allah, o di na so kapakasoled sa Naraka sa masiksa siran sabap ko manga-rarata a olawla iran, a ba makasabap kiran sa kapakaphaparangayan iran sa mapiya.

Panananggilaan Iran So Manga Tamana o Allah Apiya Da a Phakailay Kiran

Siranoto a makakekenal ko Allah na tanto a maaleken ago manananggila ko manga galebek a ikhararangit o Allah, melagid o aden a phakailay kiran o di na da, sabap sa katawan iran a langon a marata a penggolawlaen iran na khatokawan o Allah, apiya aya kiyanggalebekaon na isosolen o di na ipapayag. So Allah na katawan Iyan so mipapayag ago so misosolen, ago apiya so pinakasikrito ko manga sikrito, na phamakarayag ago phamagitongen. Siranoto a tanto a maalek ko kakekenala niyan ko Allah na katawan iran a tepengan siran o Allah sii ko manga betad a khatakeson so manga niat iran ago so manga kasanggila iran. Sii ko isa ko manga ayat Iyan na piyandoan Iyan so manga titho a miyamaratiyaya:

“Awai niyo so dosa, so mapayag ago so masolen. Mataan, a siranoto a minggolawla sa dosa na badalan sa patot ko miyanggalebek iran a dosa.” (Surat al-An’Am: 6:120)

Thatapapay Siran Ko Allah Ko Oman I Betad Iran

So manga titho a miyamaratiyaya a tanto a maalek ko kakekenala iran ko Allah na titho iran a ikakaip so makapantag ko kapesembaga kiran o Allah. Igira a aden a di mapiya a minitalemba kiran o di na igira a miyagedam iran a mabibinasa so galebek iran, o di na igira a makasisinagad siran sa awid a akal, na magaan-sa-magaan a kaphagiksamina iran sa manga ginawa iran o ba aden a miyanggalebek iran a da kiran kasoaten o Allah. Sii ko manga dowaa iran na pethatawbat siran ago phamamangni sa rila Rekaniyan. So kapakazasaog o kapanamari iran ko kakowaa iran ko soasoat o Allah ago so kalek a pekhagedam iran ko kapipikira iran a di iran masoat so Allah, na pembaloy kiran aya a masalebi a ongangen.

Makapantag saya, na so olawla o Nabi Dawud (as) na isa a mala a ibarat iyan. Sii ko isa a totholan rekaniyan sa Qur’an na miyarayag rekaniyan so tanto a mala a mamala niyan ko Allah:

“Ba reka minirampay so totholan o manga marirido? Gowani ko kalakaten iran so keleb o Mihrab (darpa a pezambayangan o Nabi Dawud). Gowani ko somiyoled siran ko Dawud, a kiyalekan kiran. Pitharo iran: ‘Di ka khalek. Dowa kami a marirido, isa rekami na miyalalim iyan so isa, na kokoma kaming ka sa ontol, ago di ka pesosoramig, ago gonanawa kaming ka ko Ontol a Lalan. Mataan a giyaya a pagari ko na aden a siyawpolo-ago-siyaw a bili-bili niyan ago aden a isa a bili-bili aken, na pitharo iyan a: “Pakitagikoren ka raken oto” na kiyadaoban ako niyan sa katharo.’ Pitharo (o Dawud): “Miyalalim ka niyan ko kiyapangnia niyan reka ko bili-bili ka a minioman ko bili-bili niyan. Mataan a madakel a mamagogopa a pelalimen o sabaad so sabaad – inonta so siranoto a miyamaratiyaya ago minggagalebek sa manga-pipiya a galebek, na ago kainotan siran.” Ago miyaantang o Dawud a tipengan Ami sekaniyan ago miyamangni sa rila ko Kadenan iyan, ago mitharepa a somosodod, ago miyananangoran (ko Allah) a thatawbat.” Na inirila Ami ron oto, ago mataan a miyambagian iyan so lebi a kapakarani Rekami, ago mapiya a darpa a khandodan.” (Surah Sad: 38:21-25)

Apiya pen so inikokom o Nabi Dawud (as) na mataan a a maontol ago da a baon roo angan-angan, na pithaden-tademan iyan so Allah a maalek o ba niyan da masoat so Allah sa taros a miyamangni ron sa rila. Maregen a ba iringi so madalem a kalek a lagid aya, a titho a soti ago ikhlas. Giyaya a maaleken a kapakakenal na sii bo ko siranoto a ipethakes iran ko Allah so patot a takes Iyan, a ipekhalek iran o ba kiran mapokas so ikasosoat Iyan sabap ko kala iran i babaya ago mamala Rekaniyan.

Amay ka pagilayn tano so manga dadabiyatan o manga nabi ago so manga miyamaratiyaya, na khailay tano a palaya siran manga oripen a titho a maaleken ago mamamala ko Allah ago titho a manananggila ko kasiksaan Iyan. Ogaid na misasarta sa giyaya a mamala so madalem a babaya ago so kapakimbolayoka. So tatap ago thatangked a podi ago tasbik iran ko Allah na mala a toos ko tarotop a babaya iran ago ranon iran Rakaniyan.

 

5 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net