< <
1 / total: 12

Pamekasan

“Hay sekano a miyamaratiyaya! Kaleken niyo so Allah, ago siyapa o oman i ginawa o antonaa i minipakawit iyan para ko mapita. Kaleken niyo so Allah! S o Allah na kaip Iyan so oman i penggolawlaen ka.”
(Surat al-Hashr:18)

Samanaya, a pembatiyaen ka ini na kena ba seka bo i matatago sa kwarto. Apiya sii ko manga oras a aya a panarima kaon na matatanggisa ka, na aya mataan, na da den a masa o ba seka na matatanggisa. So manga sosogoon o Allah a manga malaikat na tatap a kaphagilaya iran reka ago tatap a kiphesoraten iran ko langon-taman a penggolawlaen ka. Giyai den i kapakatharo ka sa isa bo a basa na minisorat iran den gagaan. So oman i lakad ka, oman i mititik ko pamikiran ka, langowan-taman a penggolawla-en ka, taman ko manga galebek a miyasendod, na palaya den aya misosorat, sa da a baon khalebat.

Giyaya a manga malaikat na di iran pakaphesesenggayaen so maito ago mala a manga galebek. Apiya sii ko katotoroga reka na lalayon ka siran maaped. Totordoon iran so manga galebek iran sa da a baon kharibat. Di siran khalipat o di na kharibat; tanto a tarotop so kapenggalebeka iran ko manga galebek iran. Sa lagid anan mambo, na so tindo reka a manga malaikat o kapatay na phamagayan. Tatap a kaphamagayani iran reka. Antonaa i penayawn iran? Giyoto so kaphakatalingoma o oras ka. Amay ka makatalingoma so tiyakdir reka a oras a kaphatay ka, na siran so pendolog ko niyawang ka.

Ped saya, na aden a manga saksi a da tano pen maaloy, siran so di ka mapipikir, siran so manga sikrito a saksi ka: so manga limang ka, kobal, pamamakinegan ago pangilaylayn. Sii ko Gawii a Kapangokom, na langon anan a manga saksi na khatimo-timo, na sii ko idin o Allah na palaya siran pethataro ago phanonothol mipantag reka. Opama ka isa ka a tao a da kalek iyan ko Allah, o di na isa ka a tao a da a sanggila iyan, na pesaksi-an ka iran.

Inaden so manosia ka aden iran masimba so Allah, ago tatap so kapetepengi kiran. So kalayat a kawyag-oyag o manosia na aya kalilid a kakempet iyan na sii ko manga nempolo ragon, kena ba ini malayat a oras ko kapagendod iyan ko hadapan o Allah ka aden mapamagitong so oman i inek o kawyag-oyag iyan. Amay ka katokawan o oman i isa o antonaa i miyaporon iyan sa donya a phamakarayagen a giyaya a manga saksi, na so Allah na khokomen Iyan o antonaa i paras a midadaiton a tatap a kawyag-oyag. Opama ka aya matatangan o tao na manga-pipiya a amal, na imbegay rekaniyan so Kitab iyan sa kawanan a lima, ago giyoto den i kiyaparolia niyan ko tatap a kapakalidas. Ogaid na opama peman ka ped sekaniyan ko aya khikawa iran ko manga Kitab iran na diwang a lima, na aya mapetharo iran:

“… Hay! o ba raken bo da mibegay so Kitab aken! Ago di aken katawan o antonaa i itongan raken! o bo o giyoto (a kapatay) na miyabaloy den a kaposan aken! Da a minilinding raken o tamok aken! Miyada raken so bager aken!” (Surat al-Haqqa: 69:25-29)

Samananan, na gaposen sekaniyan ago taros a tondaen a ba den makatotolong ago pakaphanarosen sa Naraka, na roo, na di sekaniyanon den makaliyo.

Aya sabap a giyaya a pakalek-lek a khaoriyanan na so manga tao na da iran den mapikir o ba so oman i zowaen iran na ipindaptar, na sa akhir a gawii na phamakarayagenon ago phamagitongenon. Sabap roo, na pephakalepasen iran so kawyag-oyag iran sa da a kapananggila ago di iran ipekhalek so Allah o di na so manga tapaos Iyan. So tao a lagid aya a da a miyatangked a paratiyaya niyan ko Mawri-Alongan, o di na sii ko Gawii a Kapangokom, o di na sii ko Naraka a darpa a piyakalek-lek -a roo pembadalan so marata a amal ago so da sanggila a paparangayan,- na di iran den phamikiren o ba iran kiyarimpasi so manga tamana a inigoris o Allah.

Giyaya i sabap a so kalek ko Allah na aya titho a mala a takes ko paratiyaya ko Allah, ago aya lebi a toos o antonaa i khaparoli sa Mawri-Alongan. Aya bo a matatangked a kapakalidas na so phapasod ko inengka ko Allah a sartaon so kalek Rekaniyan ago so titho a kapananggila.

So Gawii a Kapangokom na piyakalek-lek a kabenaran, a patot a maphamimikiran a sartaon so kalek ka aden magedam phiya-piya ago di mada sa ginawa. Ogaid, na giyaya a kalek na sii bo aya khatoon ko manga tao a aden a paratiyaya niyan. Sambida aya a kalek sabap sa piyakarayag o Allah sii ko madakel a manga ayat sa Qur’an so khasowa-sowa sii ko Gawii a Kapangokom, sii ko manga panonorat, sii ko manga saksi, ago sii ko pinakamala a kapelimo-limod o manga manosia. Giyaya i matatangked a mataan a tiyarima ago piyaratiyaya o manga titho a miyamaratiyaya; a tanto iran a ika-aalek so kaphakaadap iran sa giyanan a pakalek-lek a karomasayan.

So langon a sowaen ka na taros a ipesorat o manga malaikat, taman sa kapembatiyaa ka sa kitab aya. Di den kadthi na phakatalingoma reka so gawii a thawagen ka o Allah ka isomarya reka so manga galebek ka. Sabap san na panginamen tano a maped tano ko siranoto a miyakowa iran so ikasosoat o Allah mokit ko kiyainengkaa iran Rekaniyan:

“… Na peloto kano; na mataan! a aya mapiya a loto na so kalek ko Allah. Ago kaleken Ako niyo, hay aden a manga sabot iyan!” (Sura al-Baqara: 2:197)

 

1 / total 12
You can read Harun Yahya's book Kalek Ko Allah online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | Make your homepage | Add to favorites | RSS Feed
All materials can be copied, printed and distributed by referring to author “Mr. Adnan Oktar”.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com - info@harunyahya.com
page_top